Жалба, подадена на 11 юни 2008 г. – Bundesverband Deutscher Milchviehhalter и др./Съвет (Дело T-217/08) (2008/C 209/102)

Обн. C ОВ. бр.209 от 15 Август 2008г.

Език на производството: немски

Страни

Ищци: Bundesverband Deutscher Milchviehhalter e. V. (Бон, Германия), Romuald Schaber (Petersthal, Германия), Stefan Mann (Eberdorfergrund, Германия) и Walter Peters (Korchow, Германия) (представители: Rechtsanwalte W. Renner и O. Schniewind)

Ответник: Съвет на Европейския съюз


Искания на жалбоподателите

- да се отмени Регламент (EО) № 248/2008 на Съвета от 17 март 2008 година за изменение на Регламент (EО) № 1234/2007 по отношение на националните квоти за мляко (ОВ L 76, S. 6),

- да се осъди ответника да заплати съдебните разноски.


Правни основания и основни доводи

Жалбоподателите оспорват Регламент (EО) № 248/20081, с който, за да се улесни производството на повече мляко в рамките на Общността с цел подпомагане задоволяването на новите пазарни изисквания за млечни продукти, към 1 август 2008 г. установените в приложение IX към Регламент (EО) № 1234/20072 национални квоти за мляко се увеличават с 2 %.

В подкрепа на тяхната жалба жалбоподателите изтъкват на първо място, че увеличението на националните квоти за мляко е извършено при превишаване пределите на оперативна самостоятелност, тъй като истинските мотиви на регламента се различавали от посочените в съображенията към него.

Освен това, с обжалвания регламент, според тях, се нарушава Договора за ЕО, тъй като член 37, параграф 2 EО неправилно е посочен като оправомощаваща норма поради пренебрегване на предвидените в член 33, параграф 1, букви a и б EО цели, неправомерно не се вземат предвид свързаните с опазването на околната среда по смисъла на член 6 EО изисквания, не се изпълнява задължението за опазване и закрила на културното наследство в Общността по член 151 ЕО.

Жалбоподателите смятат, че е налице също и нарушение на правото на стопанска инициатива и на правото на собственост както и забраната за допускане на дискриминация.


_________________________

1 Регламент (EО) № 248/2008 на Съвета от 17 март 2008 година за изменение на Регламент (EО) № 1234/2007 по отношение на националните квоти за мляко (ОВ L 76, стр. 6).

2 Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфичниразпоредби за някои земеделски продукти ("Общ регламент за ООП") (ОВ L 299, стр. 1).


C2008-209-102


Untitled Page