Жалба, подадена на 17 юни 2008 г. - Люксембург/Комисия (Дело T-232/08) (2008/C 209/104)

Обн. C ОВ. бр.209 от 15 Август 2008г.

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Велико херцогство Люксембург (представители: F. Probst; M. Theisen, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности


Искания на жалбоподателя

- да се отмени Решение С(2008) 1283 на Комисията на Европейските общности от 8 април 2008 година за изключване от финансиране от страна на Общността на някои разходи, направени от Великото херцогство Люксембург в рамките на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), секция "Гарантиране", доколкото с него за финансовите 2004 г. и 2005 г. се изключват от финансиране от страна на Общността разходи на разплащателните агенции в размер на 949 971,51 EUR поради несъответствието им с правилата на Общността,

- да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.


Правни основания и основни доводи

Жалбоподателят иска отмяна на Решение 2008/321/ЕО на Комисията от 8 април 2008 година за изключване от финансиране от страна на Общността на някои разходи, направени от държавите-членки в рамките на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), секция "Гарантиране", и на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ)1, доколкото с него за периода 2004 г. и 2005 г. се изключват някои направени от Люксембург разходи.

Що се отнася до планирането на проверките на бенефициерите на място, жалбоподателят поддържа, че Комисията неправилно приема за негово нарушение обстоятелството, че повечето от проверките са извършени по едно и също време на годината, вместо да бъдат разпределени през цялата година, без да вземе предвид оптималния момент за проверка на определени ангажименти.

Жалбоподателят освен това изтъква, че извършените проверки на място действително се отнасят до всички ангажименти и задължения на бенефициера от началото на срока на неговия ангажимент, обратно на твърдяното от Комисията пред помирителния орган в досъдебната процедура.

Що се отнася до документирането на извършените проверки на място, според жалбоподателясамо фактът, че докладите от проверките не са достатъчно подробни, както твърди Комисията в хода на досъдебната процедура, не означава ipso facto, че проверките не са извършени, и не установява наличието на финансов риск, който може да е причина за прилагане на корекции с твърда ставка.

Накрая, жалбоподателят изтъква, че неприлагането на санкции при декларирани от бенефициерите завишени данни не може да е основание за корекция с твърда ставка от 5 %, тъй като може с точност да се определи действителният размер на нередовните разходи. Освен това според жалбоподателя делът на нередовните разходи спрямо общата платена от Общността сума е изключително малък.


_________________________

1 Нотифицирано под номер C(2008) 1283, ОВ L 109, стр. 35.


C2008-209-104


Untitled Page