Жалба, подадена на 10 юни 2008 г. - EuroChem MCC/Съвет (Дело T-234/08) (2008/C 209/105)

Обн. C ОВ. бр.209 от 15 Август 2008г.

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: EuroChem Mineral and Chemical Company OAO (EuroChem MCC) (Москва, Русия) (представляван от: P. Vander Schueren и B. Evtimov, lawyers)

Ответник: Съвет на Европейския съюз


Искания на жалбоподателя

- да се отмени Регламент (ЕО) № 238/2008 на Съвета от 10 март 2008 г. за прекратяване на частичното междинно преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 384/96 относно антидъмпинговото мито върху вноса на разтвори от карбамид и амониев нитрат с произход от Русия, доколкото той налага антидъмпингово мито на жалбоподателя, неговите дъщерни дружества и свързаните с него дружества, изброени в съображение 10 от оспорвания регламент,

- предвид тежестта на установените нарушения на общностното право, да се осъдят компетентните институции да спрат налагането на антидъмпинговото мито по отношение на жалбоподателя и неговите дъщерни и свързани с него дружества, до приемането от общностните институции на мерките, необходими за съобразяване с решението на Съда,

- да се осъди Съветът да заплати съдебните разноски по настоящото производство.


Правни основания и основни доводи

Жалбоподателят, руски производител и износител на разтвори от карбамид и амониев нитрат, иска отмяната, по силата на член 230 ЕО, на Регламент (ЕО) № 238/2008 на Съвета1 ("оспорвания регламент").

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква едно главно правно основание за отмяна, подразделено на три части. Жалбоподателят твърди, че общностните институции неправилно са определили нормалната стойност, приложима към него, което е довело до нейното изкуствено повишаване; че са направили погрешно сравнение с експортната цена и следователно са направили погрешен извод за дъмпинг, като по този начин са нарушили членове 1 и 2 от основния регламент2, допускайки поредица от явни грешки в преценката и нарушавайки основни принципи на общностното право. Тези нарушения според жалбо- подателя са довели пряко до неправилното прекратяване на частичното междинно преразглеждане, без изменение на антидъмпинговата мярка спрямо него.

Жалбоподателят по-конкретно твърди в първата част от правното си основание, че общностните институции са допуснали грешка при прилагането на правото и са нарушили член 2, параграфи 3 и 5 от основния регламент, като не са взели предвид голяма част от неговите разходи за производство поради това, че били недостоверни, и/или като са приложили de facto методология, която не отговаря на пазарната икономика, за определяне на голямата част от нормалната стойност на жалбоподателя.

Във втората част от правното си основание жалбоподателят претендира, че Комисията, след като веднъж е решила да направи корекции на цената на газа, е нарушила член 2, параграф 5, второ изречение от основния регламент и/или е допуснала явна грешка в преценката. Освен това, жалбоподателят твърди, че Комисията допуснала липса на мотивиране, като приложила корекциите на цената на газа въз основа на вътреобщностната цена на газа във Waidhaus (Германия) и като не приспаднала от сумата на корекцията руското износно мито от 30 % върху руския газ.

В третата част от правното си основание жалбоподателят изтъква, че общностните институции са нарушили член 2, параграф 10 от основния регламент и са допуснали явна грешка в преценката на фактите, като са приспаднали от експортната цена на жалбоподателя разходите по първата продажба на независим клиент, общите и административни разходи и комисионна по отношение на свързани дружества, които представляват части от единното икономическо образувание на жалбоподателя и от интегрирания му отдел за продажби.


_________________________

1 Регламент (ЕО) № 238/2008 на Съвета от 10 март 2008 година за прекратяване на частичното междинно преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 384/96 относно антидъмпинговото мито върху вноса на разтвори от карбамид и амониев нитрат с произход от Русия (ОВ L 75, 2008 г., стp. 14).

2 Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 година за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (OВ L 56, 1996 г., стp. 1; Специално издание на български език, 2007 г, глава 11, том 12, стр. 223).


C2008-209-105


Untitled Page