Жалба, подадена на 9 юни 2008 г. - Acron и Dorogobuzh/Съвет (Дело T-235/08) (2008/C 209/106

Обн. C ОВ. бр.209 от 15 Август 2008г.

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Acron OAO (Велики Новгород, Русия) и Dorogobuzh OAO (Верхнеднепровск, Русия) (представители: адв. P. Vander Schueren и адв. Б. Ефтимов)

Ответник: Съвет на Европейския съюз


Искания на жалбоподателите

- Да се отмени Регламент (ЕО) № 236/2008 на Съвета от 10 март 2008 година за прекратяване на частичното междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 384/96 относно антидъмпинговото мито върху вноса на амониев нитрат с произход от Русия, доколкото налага антидъмпингово мито на жалбоподателите и свързаните с тях дружества, така както са определени в съображение 11 от обжалвания регламент,

- да се задължат компетентните институции, с оглед на тежестта на установените нарушения на общностното право, да преустановят налагането на антидъмпинговото мито по отношение на жалбоподателите и свързаните с тях дружества, докато общностните институции не приемат мерките, необходими за съобразяване с решението на Съда,

- да се осъди Съветът да заплати съдебните разноски.


Правни основания и основни доводи

Жалбоподателите - руски производители и износители на амониев нитрат - искат на основание член 230 ЕО отмяна на Регламент (ЕО) № 236/2008 на Съвета (наричан по-нататък "обжалваният регламент")1.

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите изтъкват едно единствено правно основание за отмяна, състоящо се от две части. Жалбоподателите твърдят, че по отношение на тях общностните институции неправилно са определили нормалната стойност, което довело до нейното изкуствено увеличаване; така се стигнало до неправилна констатация за наличие на дъмпинг, нарушаване на членове 1 и 2 от Основния регламент2, допускане на редица явни грешки в преценката и нарушаване на основни принципи на общностното право. Според жалбоподателите това довело пряко до необоснованото прекратяване на частичното междинно преразглеждане без изменение на антидъмпинговата мярка по отношение на жалбоподателите. По-конкретно, жалбоподателите твърдят във връзка с първата част на правното основание, че общностните институции са допуснали грешка при прилагане на правото и са нарушили член 2, параграфи 3 и 5 от Основния регламент, като не са взели предвид основна част от производствените разходи на жалбо- подателите, тъй като ги счели за недостоверни и/или тъй като приложили de facto методика на непазарна икономика за установяването на основната част от нормалната стойност по отношение на жалбоподателите.

Освен това жалбоподателите твърдят, че след като е решила да въведе корекции за газа, Комисията е нарушила член 2, параграф 5, второ изречение и/или е допуснала явна грешка в преценката и не е изложила съответни съображения, тъй като е въвела корекциите за газа на основата на вътреобщностната цена на газа във Waidhaus, Германия и при коригирането не е приспаднала руското износно мито от 30 % върху руския газ.

Жалбоподателите поддържат, че ако дъмпинговият марж е бил правилно определен в съответствие с основния регламент и основните принципи на общностното право, общностните институции щели да установят липса на дъмпинг или дъмпинг de minimis и антидъмпинговите мерки щели да бъдат отменени или съществено изменени по отношение на жалбоподателите и свързаните с тях дружества.


_________________________

1 Регламент (ЕО) № 236/2008 на Съвета от 10 март 2008 година за прекратяване на частичното междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 384/96 относно антидъмпинговото мито върху вноса на амониев нитрат с произход от Русия (ОВ 2008 г. L 75, стр. 1).

2 Регламент (ЕО) № 384/96 от 22 декември 1995 година за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (OB 1996 г. L 56, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 12, стр. 223).


C2008-209-106


Untitled Page