Жалба, подадена на 13 юни 2008 г. – Comtec Translations/Комисия (Дело T-239/08) (2008/C 209/107)

Обн. C ОВ. бр.209 от 15 Август 2008г.

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Comtec Translations Ltd (Leamington Spa, Обединено кралство) (представители: L. R. Scott и E. Bentley, Solicitors)

Ответник: Комисия на Европейските общности


Искания на жалбоподателя

- да се отмени решението и да се върне преписката за повторно разглеждане на офертата на жалбоподателя;

- да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.


Правни основания и основни доводи

С настоящата жалба жалбоподателят иска да се отмени Решението на Комисията от 16 април 2008 г., с което се отхвърля подадената от него оферта в рамките на процедура по възлагане на обществена поръчка за сключване на рамкови договори за превод на документи, свързани с политиките и администрацията на Европейския съюз от всички официални езици на ЕС на английски (обявление за обществена поръчка № FL-GEN07-EN)1. Причината, за да не се приеме офертата на жалбоподателя е недостатъчен технически и професионален капацитет и липсата на доказан професионален опит или недостатъчен такъв.

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага едно единствено правно основание. Той твърди, че административната процедура не е надлежно проведена и са нарушени неговите процесуални права. Жалбоподателят посочва, че успешно е осигурявал няколко години превод на английски език в Комисията, в рамките на първоначално подписани и редовно подновявани договори, за които той е получавал задоволителни оценки относно качеството на предоставените услуги. Жалбоподателят твърди, че с решението на Комисията за оценка не е взето предвид или неправилно е взето предвид успешното представяне на жалбоподателя при изпълнението на заданията за превод за Комисията в продължение на 12 години, нито пък са взети предвид документите, доказващи техническите и професионалните квалификации на персонала, на ръководителите по качеството и на подизпълнителите на жалбоподателя.


_________________________

1 Обявление за обществена поръчка, публикувано в : OB 2007 г., S 180219517


C2008-209-107


Untitled Page