Жалба, подадена на 16 юни 2008 г. - Procter & Gamble/СХВП - Laboratorios Alcala Farma (oli) (Дело T-240/08) (2008/C 209/108)

Обн. C ОВ. бр.209 от 15 Август 2008г.

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Procter & Gamble Company (Cincinnati, Съединени щати) (представители: N. Beckett и T. Scourfield, solicitors)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Laboratorios Alcala Farma SL (Alcala de Henares, Испания).


Искания на жалбоподателя

- Да се отменят решенията на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) от 2 април 2008 г. по преписка R 1481/2007-2 и на отдела по спорове на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) от 17 юли 2007 г. в производство по възражение № В 893 216,

- Да се уважи възражението на жалбоподателя срещу регистрацията като марка на Общността на заявлението от 4 октомври 2004 г. за фигуративна марка "oli" за стоки от класове 3 и 5,

- Да се разпореди на СХВП да откаже регистрацията на посоченото заявление от 4 октомври 2004 г., и

- да се осъдят другите страни в производството да заплатят разноските.


Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: Другата страна в производството пред апелативния състав.

Марка на Общността, предмет на спора: Фигуративна марка "oli" за стоки от класове 3 и 5 - заявление № 4 059 176.

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в процедурата по възражението: Жалбоподателят.

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: Марка на Общността "OLAY" за стоки от класове 3 и 5.

Решение на отдела по споровете: Отхвърля изцяло възражението.

Решение на апелативния състав: Отхвърля жалбата.

Изложени правни основания: Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент на Съвета № 40/94, тъй като съответните марки са подобни и използването на заявената марка може да доведе до объркване.


C2008-209-108


Untitled Page