Жалба, подадена на 20 юни 2008 г. - CBI и Abisp/Комисия (Дело T-241/08) (2008/C 209/109)

Обн. C ОВ. бр.209 от 15 Август 2008г.

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Coordination Bruxelloise d'Institutions sociales et de sante (CBI) (Брюксел, Белгия) и Association Bruxelloise des Institutions de Soins Privees (Abisp) (Брюксел, Белгия) (представители: D. Waelbroeck, avocat, и D. Slater, solicitor)

Ответник: Комисия на Европейските общности


Искания на жалбоподателите

- да се отмени потвърдителното решение на Комисията,

- да се осъди ответника да заплати съдебните разноски.


Правни основания и основни доводи

Жалбоподателите искат отмяна на Решение на Комисията от 10 април 2008 г. за потвърждаване на Решение на Комисията от 10 януари 2008 г., с което се отхвърля жалбата им, подадена на 7 септември и на 17 октомври 2005 г. срещу държавните помощи, предоставени от Кралство Белгия на публичните болнични заведения от мрежата Iris на Регион Брюксел-столица и се отказва откриването на официално производство по разследване на разглежданите помощи по член 88, параграф 2 ЕО.

Правните основания и основни доводи, изтъквани от жалбоподателите съвпадат с изтъкнатите по дело T-128/08, CBI и Abisp/Комисия1.


_________________________

1 OВ 2008 г., C 142, стр. 30.


C2008-209-109


Untitled Page