Жалба, подадена на 23 юни 2008 г. - Ravensburger/СХВП - Educa Borras (EDUCA Memory game) (Дело T-243/08) (2008/C 209/110)

Обн. C ОВ. бр.209 от 15 Август 2008г.

Език, на който е подадена жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Ravensburger AG (Ravensburg, Германия) (представители: G. Wurtenberger, lawyer, и R. Kunze, lawyer и Solicitor)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Educa Borras SA (Sant Quirze del Valles, Барселона, Испания)


Искания на жалбоподателя

- да се отмени решението на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) от 8 април 2008 г. по преписка № R 597/2007 2 и

- да се осъди СХВП да заплати съдебните разноски.


Правни основания и основни доводи

Регистрирана марка на Общността, предмет на искането за обявяване на недействителност: Фигуративна марка "EDUCA Memory game" за стоки в клас 28 - Марка на Общността, регистрирана под № 495 036

Притежател на марката на Общността: Другата страна в процедурата пред апелативния състав

Страна, която иска обявяване на недействителността на марката на Общността: Жалбоподателят

Право върху марката на страната, която иска обявяване на недействителността: Международната словна марка "MEMORY", регистрирана под № R 393 512; словната марка за Бенелюкс "MEMORY", регистрирана под № 38 328; германската словна марка "MEMORY", регистрирана под № 964 625 Решение на отдела по заличаването: Недействителност на разглежданата марка на Общността

Решение на апелативния състав: Отмяна на решението на отдела по заличаването

Изложени правни основания: i) нарушение на член 8, параграф 1 от Регламент № 40/94 на Съвета, тъй като апелативният състав е допуснал грешка, като е направил извода, че потенциално

конфликтният елемент в разглежданата марка на Общността е от чисто описателно естество и следователно не може да причини вероятност от объркване с по-ранните марки на жалбоподателя;

ii) нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 на Съвета, тъй като апелативният състав е допуснал грешка, като е изискал от жалбоподателя да докаже вероятност от объркване;

iii) нарушение на член 74 от Регламент № 40/94 на Съвета, тъй като апелативният състав не е взел надлежно предвид практиката по етикетирането на съответния пазар; (iv) нарушение на член 75 от Регламент № 40/94 на Съвета, тъй като апелативният състав не е насрочил заседание, както е било поискано от жалбоподателя.


C2008-209-110


Untitled Page