Жалба, подадена на 24 юни 2008 г. - Coin/СХВП - Dynamiki Zoi ("FITCOIN") (Дело T-249/08) (2008/C 209/112)

Обн. C ОВ. бр.209 от 15 Август 2008г.

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Coin SpA (Mestre, Венеция, Италия) (представители: P. Perani и P. Pozzi, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Dynamiki Zoi Anonymi Etairia (Peristeri, Гърция)


Искания на жалбоподателя

- да се измени Решение R 1429/2007-1 от 15 април 2008 г. на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни),

- да се отхвърли заявката за марка на Общността № 3 725 298 "FITCOIN" и

- да се осъдят другите страни да заплатят съдебните разноски, включително по процедурата по възражението и пред апелативния състав на СХВП.


Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: другата страна в производството пред апелативния състав.

Марка на Общността, предмет на спора: словна марка "FITCOIN" за стоки и услуги от класове 16, 25, 28, 35, 36 и 41

- заявка № 3 725 298.


Притежател на марката или знака, на който е направено позоваване в процедурата по възражението: жалбоподателят.

Марка или знак, на който е направено позоваване в подкрепа на възражението: италианска марка № 160 126 "coin", регистрирана за стоки и услуги от клас 25; италианска марка № 253 233 "coin", регистрирана за стоки и услуги от класове 16, 25, 28, 35, 36 и 41; италианска марка № 240 305 "coin", регистрирана за стоки и услуги от класове 16, 25, 28, 35, 36 и 41; италианска марка № 169 548 "coin", регистрирана за стоки и услуги от класове 16, 25, 28, 35, 36 и 41, защитена и в Бенелюкс, Франция, Унгария, Австрия и Португалия; италианска марка № 240 286 "coin", регистрирана за стоки и услуги от клас 25, защитена и в Бенелюкс, Франция, Унгария и Австрия; марка на Общността № 109 827 "coin", регистрирана за стоки и услуги от класове 16, 25, 28, 35; международна марка № R 381 015 "coin", регистрирана за стоки и услуги от класове 16, 25, 28, 35, 36 и 41, защитена в Бенелюкс, Германия, Испания, Франция, Унгария, Австрия, Португалия и Словения.

Решение на отдела по споровете: отхвърля изцяло възражението.

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата.

Изложени правни основания: нарушение на член 8 от Регламент № 40/94 на Съвета, тъй като разглежданите марки са визуално и фонетично сходни, а стоките и услугите, за които са регистрирани разглежданите марки, са идентични; нарушение на член 8 от Регламент № 40/94 на Съвета, тъй като използването на заявената марка създава вероятност от объркване.


C2008-209-112


Untitled Page