Жалба, подадена на 18 юни 2008 г. - Batchelor/Комисия (Дело T-250/08) (2008/C 209/113)

Обн. C ОВ. бр.209 от 15 Август 2008г.

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Edward William Batchelor (Брюксел, Белгия)

(представители: F. Young, Solicitor, A. Barav, Barrister, и

D. Reymond, lawyer)

Ответник: Комисия на Европейските общности


Искания на жалбоподателя

- Да се отмени отрицателното решение, което съгласно член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 се счита за мълчаливо прието от Европейската комисия на 9 април 2008 г., и изричното отрицателно решение, прието от Комисията на 16 май 2008 г., по заявление за достъп до документи, подадено съгласно Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Eвропейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ 2001 г,. L 145, стр. 43; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 3, стр. 76);

- да се осъди Комисията да понесе направените от нея съдебни разноски и да заплати съдебните разноски на жалбоподателя.


Правни основания и основни доводи

Настоящата жалба за отмяна, подадена на основание член 230 ЕО е насочена срещу мълчалив отказ на Комисията от 9 април 2008 г. и срещу нейното изрично решение от 16 май 2008 г., приети съгласно Регламент (ЕО) № 1049/20011, с които Комисията е отхвърлила подаденото от жалбоподателя заявление за достъп до документи, отнасящи се до уведомяването за мерки, приети съгласно член 3а, параграф 1 от Директива 89/552/ЕИО на Съвета от 3 октомври 1989 година относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност.

Жалбоподателят твърди, че с обжалваното решение са нарушени член 253 ЕО и член 7, параграф 1 и член 8, параграф 1 от Регламент № 1049/2001 и че то е опорочено от нарушение на съществени процесуални изисквания, изразяващо се по-конкретно в непълнота на мотивите на отказа на достъп до поисканите документи. Освен това жалбоподателят поддържа, че като е отказан достъп до поисканите документи, с обжалваното решение са нарушени член 255 ЕО и член 1, буква а), член 2, параграфи 1 и 3 и член 4, параграфи 1-6 от Регламент № 1049/2001. Жалбоподателят изтъква по-конкретно, че с обжалваното решение е нарушен Регламент № 1049/2001, като е прието, че се прилагат изключенията, посочени в член 4, параграф 3, втора алинея и в член 4, параграф 2, първо и трето тире от същия, и на последно място, че с обжалваното решение е нарушен член 4, параграф 6 от Регламент № 1049/2001, като не са изложени мотиви за отказа на частичен достъп до поисканите документи.


_________________________

1 Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Eвропейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ 2001 г., L 145, стр. 43; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 3, стр. 76).


C2008-209-113


Untitled Page