Жалба, подадена на 26 юни 2008 г. - Tipik/Комисия (Дело T-252/08) (2008/C 209/114)

Обн. C ОВ. бр.209 от 15 Август 2008г.

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Tipik Communication Agency SA (Брюксел, Белгия) (представители: E. Gillet, L. Levi и C. Dubois, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности


Искания на жалбоподателя

- Да се отмени решението на Комисията от неизвестна дата, с което се решава да се отхвърли офертата на жалбоподателя, подадена в рамките на производство за възлагане на обществена поръчка за услуги, свързани по-специално с Интернет страницата EUROPA (PO/2007-31/C2),

- да се отмени решението на Комисията от неизвестна дата, с което се решава да се възложи посочената обществена поръчка на консорциум, ръководен от дружеството European Service Network,


- да се осъди ответникът да обезщети жалбоподателя за претърпените вреди от приемането на тези нередовни решения, които вреди възлизат на 5 063 773,29 EUR, като тази сума трябва да се увеличи с мораторната лихва от момента на произнасяне на решението на Първоинстанционния съд до пълното плащане. Размерът на мораторната лихва, която следва да се приложи, трябва да се изчисли въз основа на определената от Европейската централна банка лихва за основните рефинансиращи операции, приложима през съответния период, увеличена с три пункта,

- да се осъди ответникът да заплати всички съдебни разноски.


Правни основания и основни доводи

Жалбоподателят оспорва решението на Комисията да отхвърли офертата му, подадена в рамките на покана за представяне на оферти за обществена поръчка, озаглавена "Комуникация чрез "ЕВРОПА" - официалната интернет страница на ЕС и други онлайн и печатни информационни и комуникационни продукти, ръководени от Генерална дирекция "Комуникация" на Европейската комисия - редакторска, графична и техническа помощ при проектиране, изготвяне и поддържане" (ОВ S 2007 г./193-234221), както и решението за възлагане на обществената поръчка на консорциума, ръководен от European Service Network. Жалбоподателят моли освен това за обезще- тяване на вредите, които твърди, че са причинени от допуснатите от Комисията грешки.

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят основно твърди, че Комисията е трябвало да изключи консорциума, ръководен от European Service Network, от производството по възлагане на обществената поръчка, доколкото по отношение на един от членовете на този консорциум е било установено тежко неизпълнение на договорните му задължения в рамките на обществена поръчка за услуги, предназначени за Службата за официални публикации на Европейските общности, сходни с тези, които са предмет на разглежданата обществена поръчка. При условията на евентуалност, жалбоподателят твърди, че Комисията е допуснала явна грешка в преценката при разглеждането на офертата, представена от консорциума, ръководен от European Service Network, като му е поставила същата оценка по отношениена критерия за качество като тази на жалбоподателя, докато тя не е имала никаква сигурност по отношение на капацитета на посочения консорциум да представи удовлетворителни технически разрешения по този въпрос.

Жалбоподателят поддържа, че тези незаконосъобразности могат да ангажират отговорността на Комисията, която от една страна е допуснала грешка, и от друга страна тежко и явно е нарушила границите, наложени на нейното право на преценка.


C2008-209-114


Untitled Page