Жалба, подадена на 16 юни 2008 г. - Montero Padilla/СХВП - Padilla Requena (JOSE PADILLA) (Дело T-255/08) - (2008/C 209/115)

Обн. C ОВ. бр.209 от 15 Август 2008г.

Език на жалбата: испански

Страни

Жалбоподател: Eugenia Montero Padilla (Мадрид, Испания) (представители: G. Aguillaume Gandasegui и P. Linde Puelles, abogados)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Jose Maria Padilla Requena


Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на СХВП от 1 март 2008 г. и да се отхвърли заявката за регистрация на марката на Общността "JOSE PADILLA" за класове 9, 25 и 41.


Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: Jose Maria Padilla Requena.

Марка на Общността, предмет на спора: Словна марка "JOSE PADILLA" (заявка за регистрация № 2.844.066) за стоки и услуги от класове 9, 25 и 41.

Притежател на марката или знака, на който е направено позоваване в процедурата по възражението: Жалбоподателят.

Марка или знак, на който е направено позоваване в подкрепа на възражението: Испанска словна марка "JOSE PADILLA" за стоки и услуги от клас 41.

Решение на отдела по споровете: Отхвърля възражението.

Решение на апелативния състав: Отхвърля жалбата.

Изложени правни основания: Неправилно прилагане на член 4, член 7, параграф 1, букви а), б), в) и е) и член 8, параграфи 1 и 5 от Регламент (ЕО) № 40/94 относно марката на Общността.


C2008-209-115


Untitled Page