Жалба, подадена на 24 юни 2008 г. - Wrigley/СХВП - Mejerigaarden (POLAR ICE) (Дело T-256/08) (2008/C 209/116)

Обн. C ОВ. бр.209 от 15 Август 2008г.

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Wm. Wrigley Jr. Company (Чикаго, Съединени щати) (представители: M. Kinkeldey, S. Schдffler и A. Bognar, lawyers)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Mejerigaarden Holding A/S (Thisted, Дания)


Искания на жалбоподателя

- да се отмени решението на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) от 15 април 2008 г. по преписка R 845/2006-2, и

- да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.


Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: жалбоподателят

Марка на Общността, предмет на спора: словна марка "POLAR ICE" за стоки от класове 3, 5 и 30

Притежател на марката или знака, на който е направено позоваване в процедурата по възражението: другата страна в производството пред апелативния състав

Марка или знак, на който е направено позоваване в подкрепа на възражението: фигуративна марка на Общността № 1 273 564 "Polar is" за стоки от клас 30; датска словна марка № VR 1971 03528 "POLAR IS" за стоки от клас 30; датска

словна марка № VR 1994 07979 "POLAR MAXI" за стоки от клас 30

Решение на отдела по споровете: отхвърля заявката за регистрация на марка на Общността в нейната цялост

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата

Изложени правни основания: нарушение на член 8, параграф 1 от Регламент № 40/94 на Съвета, тъй като конфликтните марки имат релевантни визуални, фонетични и концептуални различия, за да се изключи вероятност от объркване.


C2008-209-116


Untitled Page