Жалба, подадена на 19 май 2008 г. - Bartha/Комисия (Дело F-50/08) (2008/C 209/134)

Обн. C ОВ. бр.209 от 15 Август 2008г.

Език на производството: унгарски

Страни

Жалбоподател: Gabor Bartha (Брюксел, Белгия) (представители: P. Homoki, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности


Предмет и описание на производството

Отмяна на решението на Европейската служба за подбор на персонал (ЕПСО) за невключване на жалбоподателя в списъка с резервите от конкурса EPSO/AD/56/06.


Искания на жалбоподателя

- да се отмени решението, прието от конкурсната комисия на Европейската служба за подбор на персонал на 19 ноември 2007 г., в частта му относно резултата от конкурса "EPSO/AD/56/06, администратори (AD5) с унгарско гражданство",

- да се отмени решението на конкурсната комисия на ЕПСО от 23 януари 2008 г., с което се отхвърля жалбата относно резултата от участието в конкурса,

- да се отмени решението на конкурсната комисия на ЕПСО от 31 март 2008 г., с което се потвърждава отхвърлянето на жалбата относно резултата от участието в конкурса,

- да се осъди ответникът да поправи вредата, произтичаща от отменените решения,

- да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.


C2008-209-134


Untitled Page