Жалба, подадена на 9 юни 2008 г. - De Britto Patricio-Dias/Комисия (Дело F-56/08) (2008/C 209/136)

Обн. C ОВ. бр.209 от 15 Август 2008г.

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Jorge De Britto Patricio-Dias (Брюксел, Белгия) (представител: L. Massaux, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности


Предмет на производството

Отмяна на решението на органа по назначаването, с което се отхвърля искането на жалбоподателя да се ползва от основния режим за своите деца.


Искания на жалбоподателя

- Да се отмени Решение на органа по назначаването № R/559/07 от 10 март 2008 г.;

- да се установи, че децата му се ползват от основния режим;

- да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.


C2008-209-136


Untitled Page