Жалба, подадена на 19 юни 2008 г. - Avogadri и др./Комисия (Дело F-58/08) (2008/C 209/137)

Обн. C ОВ. бр.209 от 15 Август 2008г.

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Chiara Avogadri (Брюксел, Белгия) и други (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности


Предмет и описание на спора

Отмяна на решенията, с които се определят условията за назначаване на жалбоподателите като договорно наети служители или срочно наети служители, доколкото продължителността на договора им или на удължаването на същия е ограничено за определен период от време


Искания на жалбоподателите

- Да се отменят решенията, с които се определят условията за назначаване на жалбоподателите, доколкото продължителността на договора им или на удължаването на същия е ограничено за определен период от време;

- да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.


C2008-209-137


Untitled Page