Жалба, подадена на 3 април 2008 г. от Japan Tobacco, Inc. срещу Решение на Първоинстанционния съд (пети състав), постановено на 30 януари 2008 г. по дело T-128/06, Japan Tobacco, Inc./Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП) Torrefaccao Camelo (Дело C-136/08 P) (2008/C 209/26)

Обн. C ОВ. бр.209 от 15 Август 2008г.

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Japan Tobacco, Inc. (представители: адв. A. Ortiz Lopez, abogada, адв. S. Ferrandis Gonzalez, abogado, адв. E. Ochoa Santamaria, abogada)


Други страни в производството: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни), Torrefaccao Camelo Lda


Искания на жалбоподателя

да се отменени Решението на Първоинстанционния съд на Европейските общности от 30 януари 2008 г., постановено по дело T-128/06 и да се постанови решение, с което, като бъде изменено посоченото решение, да се приеме, че е необходимо по това дело да се приложи съдържащата се в член 8, параграф 5 от Регламента относно марката на Общността1 забрана и следователно, като бъдат преценени представените от Japan Tobacco доводи, да бъде постановено решение, с което да се откаже регистрацията на марка на Общността № 1 469 121,

да се осъди СХВП да заплати направените в тези две производства разноски.


Правни основания и основни доводи

В жалбата си жалбоподателят твърди, че Първоинстанционният съд е нарушил Регламента относно марката на Общността и по-конкретно, разпоредбите на член 8, параграф 5 от него. Всъщност, независимо от обстоятелството, че Първоинстанционният съд признал известността на по-ранната марка, приликата между разглежданите марки и връзката между означаваните с марките стоки, той изискал ефективно, реално и актуално доказателство за нарушение на правата върху по-ранната марка, при положение че посоченият по-горе член изисквал просто опасност от нарушение на правата върху тази марка, неоснователно извлечена от нейния отличителен характер полза или нанесена на същия вреда.


_________________________

1 Регламент (EО) №40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (OВ 1994, L 11, стp. 1, Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146).


C2008-209-26


Untitled Page