Жалба, подадена на 29 април 2008 г. от Комисията на Европейските общности срещу Решение на Първоинстанционния съд (пети състав), постановено на 14 февруари 2008 г. по дело T-351/05, Provincia di Imperia/Комисия (Дело C-183/08 P) - (2008/C 209/28)

Обн. C ОВ. бр.209 от 15 Август 2008г.

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Комисия на Европейските общности (представители: г-н D. Martin и г-н L. Flynn)

Друга страна в производството: Provincia di Imperia


Искания

- да се отмени Решение на Първоинстанционния съд от 14 февруари 2008 г. по дело Т-351/05,

- да се обяви за недопустима жалбата, подадена от Provincia di Imperia по това дело,

- да се осъди Provincia di Imperia да заплати съдебните разноски на Комисията по настоящото дело.


Правни основания и основни доводи

С жалбата си Комисията твърди, че в обжалваното съдебно решение е допуснато нарушение на предпоставките за допустимост на жалба за отмяна, подадена на основание на член 230 ЕО, по-специално доколкото в него се приема, че жалбоподателят в първоинстанционното производство има правен интерес. Жалба за отмяна, подадена от физическо или юридическо лице, всъщност е допустима само ако чрез резултата си може да донесе полза на страната, която я е подала. В случая обаче жалбата на жалбоподателя била явно недопустима, тъй като съдебно решение за отмяна на обжалвания акт само по себе си по никакъв начин не можело да донесе "полза" на тази страна. Отпускането на безвъзмездни средства всъщност било проява на щедрост от Комисията и следователно оферентът, отговорил на покана за предоставяне на предложения, нямал никакво право да получи такива безвъзмездни средства.

При условията на евентуалност Комисията изтъква, че дори жалбоподателят в първоинстанционното производство да е имал правен интерес към деня на подаването на жалбата си, този интерес при всички случаи е отпаднал към деня на постановяването на обжалваното съдебно решение, доколкото определеният бюджет за предложения е изцяло изразходван и програмата е приключила.


C2008-209-28


Untitled Page