Жалба, подадена на 16 май 2008 г. от American Clothing Associates SA срещу Решение на Първоинстанционния съд (пети състав) от 28 февруари 2008 г. по дело T-215/06, American Clothing Associates SA/СХВП -(Дело C-202/08 P) (2008/C 209/29)

Обн. C ОВ. бр.209 от 15 Август 2008г.

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: American Clothing Associates SA (представители: адв. P. Maeyaert, адв. N. Clarembeaux и адв. C. De Keersmaeker, avocats)

Друга страна в производството: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)


Искания на жалбоподателя

- Да се отмени решението на Първоинстанционния съд, доколкото в същото се постановява, че първи апелативен състав на СХВП не е нарушил член 7, параграф 1, буква з) от Регламента относно марката на Общността1, като е приел решението си от 4 май 2006 г. (преписка R 1463/2005-1) относно регистрацията на заявената марка за стоките от клас 18 "Кожа и имитации на кожа и стоки от тези материали, които не са включени в други класове; необработени кожи; куфари и пътни чанти; чадъри, слънчобрани и бастуни; камшици, хамути и сарашки стоки" и клас 25 "Облекло, обувки, шапки",

- да се осъди СХВП да заплати съдебните разноски.


Правни основания и основни доводи

Жалбоподателят изтъква едно единствено правно основание в подкрепа на жалбата си, изведено от нарушение на член 7, параграф 1, буква з) от Регламента относно марката на Общността и на член 6, трето, параграф 1, буква a) от Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост от 20 март 1883 г., ревизирана и изменена2. Това правно основание почива главно на четири довода.

С първия довод жалбоподателят твърди, че в обжалваното решение не е зачетено значението на основната функция на държавната емблема, за да се прецени обхватът на закрила на емблемата. Всъщност емблемата на дадена държава препраща към символите на държавна идентичност и суверенитет, при чието създаване се използват артистичен език и точно определена наука и които са свързани с гербовете. Следователно независимо от конкретната емблема, регистрирането й като марка или елемент от марка може да бъде отказано само ако е възможно тази емблема да засегне идентичността или суверенитета на определена държава. За сметка на това възпроизвеждането, като елемент от марка, на знак, който е сходен с емблемата на дадена държава и при който липсват хералдически характеристики или същите са много малко, не може само по себе си да засегне основната функция на тази емблема.

С втория си довод жалбоподателят твърди, че Първоинстанционния съд не е зачел значението на хералдическите характеристики на държавната емблема, като е приел, че на основата на едно и също хералдическо описание са възможни редица артистични интерпретации на една и съща емблема. Според жалбоподателя член 6, трето, параграф 1, буква a) от Парижката конвенция и понятието "имитация от гледна точка на хералдиката" целят всъщност да защитят не символа като такъв, а точно определено артистично интерпретиране или конкретно графично произведение, което произтича от прилагането на правила, уреждащи изкуството и хералдиката.

С третия си довод жалбоподателят твърди, че в обжалваното решение не се зачита значението на понятието "имитация от гледна точка на хералдиката" и по този начин се дава тълкуване на Регламента относно марката на Общността и на Парижката конвенция, което предоставя на съответните държави почти неограничен монопол върху знаци, които нямат хералдически характеристики или чиито хералдически характеристики не са ясно изразени, във връзка с регистрацията или използването им като елемент на дадена марка.

С четвъртия си довод жалбоподателят твърди накрая, че Първоинстанционният съд от самото начало е приел за неотносими определени обстоятелства, свързани с настоящия случай, като естеството на хералдическите характеристики, чиято закрила се изтъква, общото впечатление, създадено от марката, която съдържа като елемент държавна емблема или нейна имитация, характера на закрилата, предвидена в страната на произход на съответната държавна емблема, или условията за използване на съответната марка.


_________________________

1 Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ 1994 г., L 11, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146).

2 Сборник договори на Организацията на обединените нации, том 828, № 11847, стр. 108.


C2008-209-29


Untitled Page