Жалба, подадена на 2 май 2008 г. от Erika Krcova срещу решение, постановено на 18 октомври 2007 г. от Съда на публичната служба по дело F-112/06, Krcova/Съд (Дело T-498/07 P) (2008/C 209/98)

Обн. C ОВ. бр.209 от 15 Август 2008г.

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Erika Krcova (Trnava, Словакия) (представител: J. Rooy, avocat)

Друга страна в производството: Съд на Европейските общности


Искания на жалбоподателя

- да се отмени решението на Съда на публичната служба на Европейския съюз (втори състав) от 18 октомври 2007 г. по дело Krcova/Съд (F-112/06, все още непубликувано в Recueil),

- да се отмени решението на Съда на Европейските общности от 17 октомври 2005 г., с което жалбоподателката е уволнена след изтичане на нейния срок за изпитване и, доколкото е необходимо, решението от 16 септември 2005 г. за продължаване на срока й за изпитване и доклада за срока й за изпитване от 12 септември 2005 г. със заключение за уволнението й,

- да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски за производството пред Съда на публичната служба, както и пред Първоинстанционния съд.


Правни основания и основни доводи

С настоящата жалба жалбоподателката иска отмяна на решението на Съда на публичната служба от 18 октомври 2007 г., което е постановено по делото Krcova/Съд, F-112/06, и с което се отхвърля нейната жалба за отмяна на решението на Съда относно уволнението й след приключване на срока й за изпитване.

Жалбоподателката упреква Съда на публичната служба в постановяване на решение ultra petita и в погрешно тълкуване на член 34 от Правилника на длъжностните лица на Европейските общности.


C2008-209-98


Untitled Page