Жалба, подадена на 12 май 2008 г. - Rui Manuel Alves dos Santos/Комисия (Дело T-184/08) (2008/C 209/99)

Обн. C ОВ. бр.209 от 15 Август 2008г.

Език на производството: португалски

Страни

Жалбоподател: Rui Manuel Alves dos Santos (Rominha, Alvaiazere, Португалия) (представител: A. Marques Fernandes, advogado)

Ответник: Комисия на Европейските общности


Искания на жалбоподателя

- да се отмени решението на Европейската комисия (ЕК), постановено в рамките на досие 89 0488 P1, за което жалбоподателят е уведомен на 3 март 2008 г. и с което последният се задължава да възстанови сумата от 25 485,02 EUR, съответстваща на 5 109 287 PTE.


Правни основания и основни доводи

Обучението е приключило напълно.

Одиторите са използвали критерии, несвързани с действителността и са стигнали до извода за недопустимия характер на разходите поради причини, напълно чужди на жалбоподателя. Всички разходи е трябвало да се считат за допустими и е трябвало да бъдат взети предвид при окончателния разчет.

Почти двадесет години след настъпването на фактите възстановяването на някаква сума представлява очевидна несправедливост и противоречи на основните принципи на пропорционалност и на правна сигурност на гражданите по отношение на правото и спрямо институциите.


C2008-209-99


Untitled Page