МЕДИА 2007 Конкурс за проектни предложения — EACEA/19/08 Подкрепа за промоция и достъп до пазара - (2008/C 214/04)

Обн. C ОВ. бр.214 от 22 Август 2008г.

1. Цели и описание


Настоящият конкурс за проектни предложения се обявява въз основа на Решение № 1718/2006/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 15 ноември 2006 г. за създаване на отделна многогодишна програма на Европейската общност в подкрепа на дейности в областта на аудиовизията (МЕДИА 2007).


Целите на гореспоменатото решение на Съвета са:


— да се подпомогне и насърчи промоцията и движението на европейски аудиовизуални и кинотворби в рамките на изложения, панаири и аудиовизуални фестивали в Европа и по света, тъй като участието в подобни форуми може да допринесе значително за промоцията на европейски творби и за сътрудничеството между професионалисти в областта на киното и аудиовизията,


— да се насърчи работата в мрежа на европейско равнище, като се подкрепят съвместни дейности, осъществявани на европейския и международния пазар от национални обществени и частни институции, работещи в областта на промоцията.


2. Критерии за участие


Тази покана за представяне на предложения се отнася до европейските фирми, които с дейността си допринасят за реализиране на целите на програма МЕДИА, описани в решениято на Съвета.


Настоящият конкурс е насочен към европейски организации, регистрирани в или управлявани от граждани на страни членки на Европейския съюз или на държави от Европейското икономическо пространство, които участват в програма МЕДИА 2007 (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия), както и Швейцария и Хърватия.


3. Бюджет


Максималната сума, одобрена за настоящия конкурс за проектни предложения, възлиза на 2 500 000 EUR.


Финансовата подкрепа от страна на Комисията не може да надвишава 50 % от общите допустими разходи.


Финансовата подкрепа се отпуска под формата на безвъзмездна помощ.


4. Краен срок


Крайни срокове за представяне на предложения:


21 ноември 2008 г.: за проекти, започващи на 1 юни 2009 г. и след това и завършващи най-късно на 31 декември 2009 г.


5. Допълнителна информация


Инструкциите и формулярите за кандидатстване, свързани с поканата за предложения ще намерите на адрес: http://ec.europa.eu/media.Кандидатурите трябва да отговарят на всички условия, описани в пълния текст на конкурса, и трябва да бъдат изложени в предоставените формуляри за кандидатстване.


C2008-214-04


Untitled Page