МЕДИА 2007 — РАЗВИТИЕ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ПРОМОЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ Конкурс за проектни предложения — EACEA/20/08 - Подкрепа за телевизионното разпространение на европейски аудио-визуални творби - (2008/C 216/09)

Обн. C ОВ. бр.216 от 23 Август 2008г.

1. Цели и описание


Настоящият конкурс за проектни предложения се обявява въз основа на Решение № 1718/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за прилагане на програма за подпомагане на европейския аудио-визуален сектор (МЕДИА 2007).


Една от целите на програмата е подпомагане на транснационалното разпространение на европейски аудиовизуални творби, произведени от независими продуцентски къщи, като се насърчава сътрудничеството между телевизионните компании, от една страна, и независимите продуценти и разпространители, от друга страна.


2. Критерии за участие


Настоящият конкурс е насочен към европейски компании, чиято дейност способства за постигане на споменатите цели, и в частност за независими телевизионни продуцентски къщи.


Кандидатите трябва да са регистрирани в една от следните страни:

— 27-те страни на Европейския съюз,

— страните от ЕАСТ, Швейцария и Хърватия.


3. Допустими дейности


Предложената аудио-визуална творба трябва да бъде независима европейска телевизионна продукция (игрален, анимационен или творчески документален филм) с участието на най-малко три телевизионни компании от няколко държави-членки на Европейския съюз или страни, участващи в програмата МЕДИА 2007.


Кандидатурата трябва да бъде подадена най-рано 6 месеца преди първия ден от снимките на продукцията и най-късно на първия ден от снимките на продукцията.


Максималната продължителност на проектите е 30 или 42 (в случаите на проекти за сериали и анимационни филми) месеца.


4. Критерии за отпускане на средства


Въз основа на следните показатели ще бъдат присъждани точки от общо 100; аспектите, които ще се вземат под внимание, са посочени под всеки критерий:

— европейското измерение и финансирането на творбата (45 точки):

— страна на произход на кандидатстващата компания,

— брой на телевизионните компании, ангажирани в проекта,

— финансово участие на телевизионните компании,

— дял на ненационалното финансиране,

— участие на международен разпространител (10 точки):

— брой и опит на разпространителите, участващи в проекта,

— размер на участието на разпространителя,

— наличие на подразделение за разпространителска дейност в кандидатстващата продуцентска къща,

— международна стойност на творбата (25 точки):

— качество на творбата,

— потенциал за международни продажби,

— международна маркетингова стратегия,

— засилване на европейското културно и езиково разнообразие (7 точки):

— брой на обхванатите езикови области,

— насърчаване на европейското културно разнообразие,

— засилване на европейското аудио-визуално наследство (3 точки):

— проучване на използваните архивни материали,

— проследяване на международните продажби (10 точки):

— международни продажби, реализирани от кандидатстващата компания/продуцентска къща през последните 5 години.


5. Бюджет


Общият предвиден бюджет е 11,4 милиона EUR.


Финансовата подкрепа, която може да бъде отпусната, е под формата на субсидия. Максималната й стойност е 500 000 EUR на творба за проекти от областта на игралното кино и анимацията и 300 000 EUR на творба за проекти от областта на документалистиката. Отпуснатата финансова помощ не може да надвишава 12,5 % от допустивите разходи, представени от продуцента, за игрални и анимационни филми и 20 % от допустимите разходи за документални филми.


6. Краен срок за подаване на кандидатури


Кандидатурите трябва да бъдат изпратени до Изпълнителната агенция (EACEA) не по-късно от 14 ноември 2008 г., 27 февруари 2009 г. и 26 юни 2009 г. на следния адрес:


Executive Agency Education, Audiovisual and Culture (EACEA) — MEDIA Constantin Daskalakis

BOUR 3/30

Avenue du Bourget 1

B-1140 Brussels


Ще се приемат само кандидатури, подадени чрез официалния формуляр за кандидатстване, надлежно подписан от лицето, упълномощено да встъпи в правно задължителни ангажименти от страна на кандидатстващата организация, и съдържащи цялата информация и всички приложения, посочени в пълния текст на конкурса.


Кандидатури, изпратени по факс или електронна поща, ще бъдат отхвърлени.


7. Допълнителна информация


Пълният текст на указанията, както и формулярите за кандидатстване, са достъпни в интернет на адрес:


http://ec.europa.eu/information_society/media/producer/tv/index_en.htm


Кандидатурите трябва да отговарят на всички условия, описани в пълния текст на конкурса, и трябва да бъдат изложени в предоставените формуляри за кандидатстване.


C2008-216-09


Untitled Page