Покана за изразяване на интерес за договорно наети служители за временни назначения (EMEA, Лондон) - (2008/C 217/09)

Обн. C ОВ. бр.217 от 26 Август 2008г.

Агенцията отговаря за координиране на оценката и контрола на лекарствените продукти за хуманна и ветеринарна употреба в Европейския съюз (вж. Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета — ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1). Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) е създадена през януари 1995 г. Тя поддържа тесни връзки с Европейската комисия, 27-те държави-членки на ЕС, страните от ЕИП/ЕАСТ и с много други групи в държавния и частния сектор. Агенцията насърчава мултикултурната работна среда.


Допълнителна информация за EMEA и нейната дейност може лесно да се намери в интернет; нашият уебадрес е: http://www.emea.europa.eu


ЕМЕА желае да изготви списък на кандидатите, проявили интерес да работят по временни назначения по договори за договорно наети служители. Длъжностните характеристики са публикувани в отделен документ, който може да се намери на уебсайта на ЕМЕА.


Одобрените кандидати ще бъдат включени в списък с резерви с възможност да им бъде предложено временно назначение, вариращо от три месеца до пет години, съгласно договор за договорно наети служители, в съответствие с Условията за работа на другите служители на Европейските общности (ОВ L 56, 4.3.1968 г.1) и общите разпоредби на ЕМЕА за прилагане на процедури, които уреждат участието и използването на договорно нает персонал от ЕМЕА2.


Временните назначения могат да включват заместване на временно наети служители от ЕМЕА (например отпуск поради бременност и раждане, предоставен на бащата отпуск, отпуск по семейни причини, отпуск за отглеждане на дете, неплатен отпуск или дългосрочно боледуване) или работа по конкретни краткосрочни проекти при наличие на средства. Договорът на договорно нает служител не може по никакъв начин да доведе до договор на временно нает служител без успешно преминаване през допълнителна процедура по подбор. Договорите на договорно наетите служители не могат да бъдат подновявани повече от веднъж.


Мястото на работа е Canary Wharf, Лондон.


Кандидатите трябва да са граждани на държава-членка на Европейските общности или на Исландия, Норвегия и Лихтенщайн, при условие че имат пълни граждански права.


Кандидатите трябва да са изпълнили всички задължения, наложени им от закона, във връзка с военната служба и да отговарят на характерните изисквания за включените задължения.


Пълните условия и длъжностните характеристики могат да се изтеглят от уебсайта на ЕМЕА:


http://www.emea.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm


Заявленията трябва да бъдат подадени електронно, като се използва формулярът, наличен на уебсайта на ЕМЕА. Кандидатурите трябва да бъдат изпратени най-късно до полунощ на 24 септември 2008 г.


Моля, обърнете внимание: поради големия брой заявления, получавани в ЕМЕА, при наближаване на крайния срок за подаване на заявленията системата може да се затрудни в обработката на големи обеми данни. Поради това съветваме кандидатите да подават своите заявления достатъчно рано преди крайния срок.


Ако желаете да получавате електронно известия за обявени свободни места, регистрирайте се онлайн на:

http://www.emea.europa.eu/в секция „Online Mailing Service“.


_________________________

1 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/toc100_en.pdf

2 http://www.emea.europa.eu/pdfs/general/admin/recruit/42125407en.pdf


C2008-217-09


Untitled Page