Обслужване на редовни въздушни линии — Покана за участие в търг, обявен от местното правителство на Аландските острови съгласно член 4, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета за обслужването на редовни въздушни линии между Mariehamn на Аландските острови и Stockholm/Arlanda в Швеция - (текст от значение за ЕИП) - (2008/C 219/20)

Обн. C ОВ. бр.219 от 28 Август 2008г.

1. Въведение


На 26 юни 2008 г. местното правителство на Аландските острови реши да допълни действащото задължение за обществена услуга за обслужване на редовни въздушни линии по маршрута Mariehamn на Аландските острови (MHQ) — Stockholm/ Arlanda (ARN) за периода 1 март 2009 г. до 29 февруари 2012 г. в съответствие с член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета.


Пълни данни за това задължение за обществена услуга бяха публикувани в Официален вестник на Европейския съюз C 218, 27.8.2008 г., стp. 17.


Ако нито един въздушен превозвач не е започнал и няма намерение да започне обслужване на редовни въздушни линии в съответствие с наложеното задължение за обществена услуга и без да изисква финансова компенсация, местното правителство на Аландските острови ще ограничи достъпа до посочения маршрут, като предостави обслужването му само на един въздушен превозвач за три години. Така правото да обслужва въздушните линии по въпросния маршрут ще бъде предоставено чрез покана за търг в съответствие с процедурата, предвидена в член 4, параграф 1, буква г) от горепосочения регламент. На 26 юни 2008 г. местното правителство на Аландските острови реши да публикува покана за участие в търг.


2. Цел на тръжната процедура


Обслужване на редовни въздушни линии по горепосочения маршрут от 2 март 2009 г. до 29 февруари 2012 г. в съответствие със задължението за обществена услуга, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз, C 218, 27.8.2008 г., стp. 17.


3. Участие в тръжната процедура


До участие се допускат всички въздушни превозвачи, притежаващи валиден оперативен лиценз, издаден от държава-членка в съответствие с Регламент (EИО) № 2407/92 на Съвета от 23 юли 1992 г. относно лицензирането на въздушни превозвачи.


4. Основание за тръжната процедура


Тръжната процедура е предмет на разпоредбите на член 4, параграф 1, букви г) до и) от Регламент (EИО) № 2408/92. Възлагащият орган има правото да отхвърли всяка оферта, ако цената е прекалено висока или ако обстоятелствата или условията за обслужване на въздушни линии са променени коренно, така че планираната услуга е станала неподходяща или не може да бъде предоставена по начина, установен в поканата за участие в търга.


Преди сключването на договора местното правителство на Аландските острови може да отложи датата, на която трябва да започне предоставянето на услугата. В този случай се отлага съответно и крайната дата.


5. Тръжно досие


Пълното тръжно досие, съдържащо поканата за участие в търга, условията, свързани с тръжната процедура, условията на договора, описание на задължението за обществена услуга и подробни данни относно дестинациите, както и тръжния формуляр, може да бъде получено на следния адрес:


Местно правителство на Аландските острови, PB 1060, AX-22111, MARIEHAMN, ?land.


Документите могат да бъдат изисквани също така по електронната поща на адрес @####67108864#mailto:registrator@ls.aland.fi#registrator@ls.aland.fi,@ телефон ((358-18) 250 00 или факс (358-18) 237 90). Лице за контакт е главен инженер Niklas Karlman (електронен адрес: niklas.karl- @####67108864#mailto:man@ls.aland.fi#man@ls.aland.fi,@телефон (358-18) 251 30).


6. Финансова компенсация


В подадените оферти трябва ясно да се посочи исканата сума в евро за обслужване на линиите през въпросния период. Сумата на посочената компенсация трябва да се основава на оценка на действителните разходи и приходи, свързани с дейността, както и на минималните изисквания, предвидени в задължението за обществена услуга. Компенсация ще бъде предоставена само за разходи, свързани с въздушния транспорт и направени в летищата Mariehamn и Arlanda, произтичащи пряко от въпросната услуга. Компенсации няма да бъдат изплащани за разходи като такси за излитане и кацане, направени във връзка с обслужването на други маршрути или летища.


7. Цени на билетите


В офертите трябва да бъдат посочени цените и видовете билети, както и приложимите условия. Цените на билетите трябва да са съобразени с изискванията, предвидени в задължението за обществена услуга за маршрута.


8. Метод на подбор


Въздушният превозвач ще бъде избран измежду лицата, подали оферти, които съответстват на поканата за търг и които отговарят на условията, предвидени в тръжните документи. При избора ще се вземат предвид критериите, посочени в член 4, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на.


9. Срок на действие на договора


Договорът ще бъде в сила от датата, на която е подписан от двете страни, до представянето на местното правителство от страна на въздушния превозвач, в съответствие с тръжните документи, на окончателен доклад след последния месец на обслужване, а именно февруари 2012 г., освен в случаите, когато началната и крайната дата са отложени.


10. Изменение и прекратяване на договора


Договорът може да бъде изменен само ако промените са в съответствие със задължението за обществена услуга, публикувано за въпросния маршрут. Всяка промяна в договора трябва да бъде направена в писмен вид. Всяка от страните може да прекрати договора с шестмесечно предизвестие. Това не засяга правото на прекратяването на договора при наличие на специфични основания.


11. Санкции при неизпълнение на договора


Въздушният превозвач е отговорен за изпълнението на договорните си задължения. При неизпълнение или пропуски в изпълнението на договореностите от страна на въздушния превозвач поради дължащи се на него причини, възлагащият орган има право да намали пропорционално плащанията на компенсацията. Възлагащият орган също така си запазва правото да предяви иск за щети.


12. Краен срок за подаване на тръжни оферти


Офертите трябва да бъдат подадени най-късно до 31 календарен ден след публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.


13. Подаване на оферти


Тръжните оферти трябва да бъдат представени в службата по регистрация на местното правителство на Аландските острови през посочените по-долу часове на работното време не по-късно от датата, установена в точка 12. Офертите трябва да бъдат представени в запечатан плик с надпис „Anbud f lygtrafik MHQ — ARN“ („Оферта за маршрут MHQ — ARN“). Те могат да бъдат изпращани по пощата, по куриер или да бъдат предадени лично в местното правителство на Аландските острови на адреса, посочен в точка 5.


Адресът на местното правителство е Sjlvstyrelsegrden, Strandgatan в Mariehamn, land. Работно време на местното правителство: от понеделник до петък 8.00 до 16.15 часа.


Тръжната оферта и цялата документация трябва да бъдат написани на шведски или английски език и предадени в оригинал с два пълни комплекта от копия.


Търгът ще бъде открит до 30 януари 2009 г. включително.


Оферти, изпратени по факс или по електронната поща, няма да бъдат приемани.


14. Валидност на поканата за търг


В съответствие с член 4, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 поканата за търг е валидна, ако нито един въздушен превозвач не е започнал или няма намерение да започне обслужването на редовните въздушни линии по въпросния маршрут.


Въздушните превозвачи, които имат намерение да започнат обслужването на въпросния маршрут от 2 март 2009 г. в съответствие със задължението за обществена услуга, без да се ползват с изключителни права, без да получават финансова компенсация и които гарантират, че маршрутът ще бъде обслужван най-малко шест месеца, трябва да подадат заявление до Финландската гражданска авиация не по-късно от 2 февруари 2009 г. Местното правителство на Аландските острови ще бъде отговорно за разглеждането на заявленията.


Ако такова заявление е направено и местното правителство реши, че предложенията на въздушния превозвач отговарят на изискванията, предвидени в задължението за обществена услуга, посочената тръжна процедура не се прилага.


В противен случай местното правителство ще ограничи достъпа до посочения маршрут, като предостави обслужването му само на един въздушен превозвач.


Възлагането на поръчката е в зависимост от наличието на необходимите средства, предоставяни от парламента на Аландските острови.


C2008-219-20


Untitled Page