Обслужване на редовни въздушни линии — Покана за търг, обявен от Обединеното кралство съгласно член 4, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета по отношение на обслужването на редовни въздушни линии между Сторноуей — Бенбекула и Бенбекула — Бара (Шотландия) - (текст от значение за ЕИП) - (2008/C 219/22)

Обн. C ОВ. бр.219 от 28 Август 2008г.

1. Въведение


В съответствие с член 4, параграф 1, буква a) от Регламент (EИО) № 2408/92 на Съвета от 23 юли 1992 г. относно достъпа на въздушни превозвачи на Общността до вътрешните въздушни трасета на Общността, Обединеното кралство наложи задължения за извършване на обществени услуги по отношение на редовни въздушни линии между Сторноуей — Бенбекула и Бенбекула — Бара. Стандартите, необходими за тези задължения за извършване на обществени услуги, бяха публикувани за Сторноуей — Бенбекула в ОВ C 53, 4.3.1995 г., изменени в ОВ C 143, 8.5.1998 г., ОВ C 154, 29.5.2001 г., и ОВ C 310, 13.12.2002 г., и по-нататък изменени в ОВ C 285, 17.11.2005 г., и ОВ C 218, 27.8.2008 г.; а за Бенбекула — Бара бяха публикувани в ОВ C 53, 4.3.1995 г., изменени ОВ C 143, 8.5.1998 г., ОВ C 154, 29.5.2001 г., и ОВ C 310, 13.12.2002 г., и по-нататък изменени в ОВ C 295, 5.12.2003 г., ОВ C 285, 17.11.2005 г. и ОВ C 218, 27.8.2008 г.


Ако до 1 март 2009 г. нито един въздушен превозвач не е започнал или няма намерение да започне да предлага услуги по редовни въздушни линии между Сторноуей — Бенбекула и Бенбекула — Бара в съответствие с наложените задължения за извършване на обществени услуги и без да изисква финансова компенсация, Обединеното кралство реши, в съответствие с процедурата, изложена в член 4, параграф 1, буква г) от гореспоменатия Регламент, да продължи да ограничава достъпа до всеки един от тези маршрути до един въздушен превозвач (въпреки че, за да бъдат избегнати съмненията, един единствен превозвач може да обслужва и двата маршрута) и да предложи правото за извършване на такива услуги от 1 април 2009 г. на публичен търг.


2. Предмет на поканата за търг


Обслужване от 1 април 2009 г. на редовни въздушни линии между Сторноуей — Бенбекула и Бенбекула — Бара в съответствие с наложените задължения за извършване на обществени услуги по тези маршрути, публикувани за Сторноуей 8.5.1998 г., ОВ C 154, 29.5.2001 г., и ОВ C 310, 13.12.2002 г., и по-нататък изменени в ОВ C 285, 17.11.2005 г., и ОВ C 218, 27.8.2008 г.; а за Бенбекула — Бара, публикувани в ОВ C 53, 4.3.1995 г., изменени ОВ C 143, 8.5.1998 г., ОВ C 154, 29.5.2001 г., и ОВ C 310, 13.12.2002 г., и по-нататък изменени в ОВ C 295, 5.12.2003 г., ОВ C 285, 17.11.2005 г. и ОВ C 218, 27.8.2008 г.


3. Участие


До участие се допускат всички въздушни превозвачи, притежаващи валиден оперативен лиценз, издаден от държава-членка в съответствие с Регламент (EИО) № 2407/92 на Съвета от 23 юли 1992 г. относно лицензирането на въздушни превозвачи.


Съответните услуги ще се извършват съгласно регламентиращия режим на Органа за гражданско въздухоплаване (CAA).


4. Тръжна процедура


Поканата за търга попада под разпоредбите на член 4, параграф 1, букви г), д), е), ж) з) и и) от Регламент (ЕИО) № 2408/92.


5. Тръжно досие/квалификации и др.


Пълната тръжна документация, включително тръжният формуляр, спецификациите, договорните условия/графикът към договорните условия, както и текстът на оригиналните задължения за обществена услуга, публикувани за Сторноуей — Бенбекула в ОВ C 53, 4.3.1995 г., изменени в ОВ C 143, 8.5.1998 г., ОВ C 154, 29.5.2001 г., и ОВ C 310, 13.12.2002 г., и по-нататък изменени в ОВ C 285, 17.11.2005 г., и ОВ C 218, 27.8.2008 г. а за Бенбекула — Бара, публикувани в ОВ C 53, 4.3.1995 г., изменени ОВ C 143, 8.5.1998 г., ОВ C 154, 29.5.2001 г., и ОВ C 310, 13.12.2002 г., и по-нататък изменени в ОВ C 295, 5.12.2003 г., ОВ C 285, 17.11.2005 г. и ОВ C 218, 27.8.2008 г., могат да бъдат получени безплатно от възлагащия орган, както следва:


Comhairle nan Eilean Siar

Council Offices

Sandwick Road, Stornoway Isle of Lewis, HS1 2BW Scotland

United Kingdom

Тел. (44-18) 51 70 94 03

Факс (44-18) 51 70 94 82

(За контакти: Murdo J Gray, Director of Technical Services)

E-mail: @####67108864#mailto:mgray@cne-siar.gov.uk#mgray@cne-siar.gov.uk@


От авиолиниите ще се изисква да включат в тръжните си документи доказателства за финансовото си състояние (трябва да се осигурят годишен отчет и одитирани сметки, ако има такива, за изминалите 3 години и трябва да се включат оборотът и печалбата преди данъчно облагане за последните 3 години), предишен опит и технически възможности за осигуряване на описаните услуги — Възлагащият орган си запазва правото да изиска допълнителна информация относно всички финансови и технически ресурси и възможности на кандидата.


Правото за обслужване на линиите между Сторноуей — Бенбекула и Бенбекула — Бара се предлага на базата на възможността от тяхното комбиниране в един договор, или оферти могат да бъдат представяни както за една, така и за двете линии заедно.


Възлагащият орган си запазва съответно правото на преценка при приемането на тръжни оферти за обслужване само на едната или и на двете линии, като участниците в търга следва да осигурят отделни разходни разчети за всяка оферта; участниците в търга обаче следва да отбележат, че възлагащият орган може също да приеме единични тръжни оферти за обслужване и на двете линии, и следва да осигурят разходни разчети за подобни оферти. Офертите, било то отделни или комбинирани, ще се оценяват въз основа на това коя оферта е икономически най- изгодна за осигуряване на обслужването на двете линии за посочените в тръжните документи съответни срокове. Всички кандидати трябва да бъдат в състояние да докажат, че посочените в спецификацията въздухоплавателни средства могат да обслужват безопасно линиите до и от съответните летища, като освен това при представяне на офертата участниците в търга трябва да имат подходящо одобрение от съответния регулаторен орган за обслужване на всички аспекти на двата маршрута. Цените в офертите трябва да бъдат в британски лири, a всички придружаващи документи трябва да бъдат на английски език. Договорът/договорите се счита/считат за сключен/сключени по шотландското право и е/са предмет на изключителната юрисдикция на шотландските съдилища.


6. Финансова компенсация


В подадените оферти трябва да се посочи исканата като субсидия сума за обслужване на линията/линиите за периода, посочен по-долу в точка 7, от началната дата, предвидена по график, до 31 март 2012 г. (с анализ за всяка година) — Субсидията трябва да се изчисли в съответствие със спецификациите — Окончателно отпуснатият максимален размер може да бъде преразглеждан само в случай на непредвидена промяна в експлоатационните условия.


Поръчката/поръчките се възлага/възлагат от Comhairle nan Eilean Siar. Всички плащания по договора/договорите ще бъдат в британски лири.


7. Срок на действие, изменение и прекратяване на договора/договорите


3-годишният договор за линията Сторноуей — Бенбекула, с начална дата 1 април 2009 г., ще приключи на 31 март 2012 г., както и 3-годишният договор за линията Бенбекула — Бара, с начална дата 1 април 2009 г., ще приключи на 31 март 2012 г. Комбинираният договор за обслужване на въздушните линии между Сторноуей — Бенбекула и Бенбекула — Бара ще започне действието си на 1 април 2009 г. и по отношение на правата и задълженията във връзка с обслужването на тези въздушни линии, тези права и задължения, съдържащи се в договора, ще бъдат прекратени на 31 март 2012 г. Очаква се Регламенти (EИО) № 2407/92, (EИО) № 2408/92 и (EИО) № 2409/92 на Съвета да бъдат отменени и преработени с нов регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила за извършване на въздушни транспортни услуги в Общността.


Срокът на този договор ще бъде продължен до 31 март 2013 г., ако този регламент бъде приет и е в сила преди 1 април 2009 г., позволява това. Изменение или прекратяване на договора/договорите се извършва в съответствие с условията на договора/договорите. Промени в услугите се разрешават само със съгласието на възлагащия орган.


8. Санкции при неизпълнение на договора/договорите от страна на превозвача


В случай че превозвачът не успее да извърши полет по каквато и да било причина, различна от споменатите по-нататък, Comhairle nan Eilean Siar може да намали субсидията/субсидиите пропорционално за всеки случай, когато не е осъществен полет, при условие че Comhairle nan Eilean Siar няма да осъществява такова намаляване на субсидията/субсидиите, когато невъзможността да се проведе/проведат полета/полетите е вследствие на някое от следните събития и съответното събитие не е възникнало като следствие от действието или бездействието на превозвача:

— атмосферни условия/морски приливни вълни,

— затваряне на летища,

— причини, свързани със сигурността,

— стачки,

— причини, свързани с безопасността.


В съответствие с условията на договора/договорите се изисква и обяснение от превозвача/превозвачите за подобно нефункциониране.


9. Краен срок за подаване на тръжните оферти


1 месец след датата на публикуване на настоящото известие.


10. Процедура за подаване на заявленията:


Офертите трябва да се изпращат на адреса, посочен в точка 5 по-горе и да бъдат адресирани до изпълнителния директор. Лицата, на които е разрешено да отварят тръжните оферти, са специално определени за целта лица от персонала на техническите служби и от службата на изпълнителния директор на Comhairle nan Eilean Siar.


11. Валидност на поканата за търг


В съответствие с член 4, параграф 1, буква г) от Регламент (EИО) № 2408/92, тази покана за търг е валидна, при условие че нито един въздушен превозвач от Общността не представи до 1 март 2009 г. програма за обслужване на единия или на двата въпросни маршрута от 1 април 2009 г. или преди тази дата, в съответствие с наложените задължения за извършване на обществени услуги и измененията към тях, без да получава каквато и да е субсидия.


C2008-219-22


Untitled Page