Жалба, подадена на 11 юли 2008 г. - Италия/Комисия - Дело T-274/08

Обн. C ОВ. бр.223 от 30 Август 2008г.

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Италианска република (представител: S. Fioren- tino, avvocato dello Stato)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на жалбоподателя

-Да се отмени Решение на Комисията 2008/396/ЕО (нотифицирано под номер С(2008) 1711) от 30 април 2008 г. за уравняване на счетоводните сметки на разплащателните агенции в държавите-членки относно разходите, финансирани по Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) за финансовата 2007 година.

Правни основания и основни доводи

Италианската република оспорва решението, представляващо предмет на настоящото дело, в частта му, в която се начисляват лихвите върху средствата, които се поемат от бюджета на италианската държава по силата на член 32, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1290/05, и по-специално в частта, в която се осчетоводяват лихвите, считано от датата на недължимото плащане, върху сумите, които не са били възстановени в продължение на осем години от произнасянето на първоначал- ното административно или съдебно заключение, в хипотезата, когато пред националните юрисдикции има висящо съдебно производство, като 50 % от тези суми следва да се поемат от държавата-членка, а останалите 50 % - от бюджета на Общността.


В подкрепа на жалбата италианското правителство се позовава на нарушение на член 32, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1290/05. Тази разпоредба не трябвало да се тълкува в смисъл, че лихви следва да се начисляват в случай, когато възстановяването се оспорва по съдебен ред, както защото текстът на параграф 5 не предвижда това (за разлика от предвиденото в параграф 1), така и защото датата, от която текат лихвите, може да се определи едва след края на съдебното производство.


2008-C223-100


Untitled Page