Жалба, подадена на 11 юли 2008 г. – Италия срещу Комисия - Дело T-275/08

Обн. C ОВ. бр.223 от 30 Август 2008г.

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Република Италия (представител: S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на жалбоподателя

- да се отмени Решение на Комисията от 30 април 2008 г. за уравняване на сметките на някои разплащателни агенции в Германия, Италия и Словакия по отношение на разходите, финансирани от секция "Гарантиране" на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), за финансовата 2006 година, в частите, в които се изчисляват лихвите върху сумите, които трябва да се понесат от бюджета на италианската държава по смисъла на член 12, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1290/05 и по-специално в частта, в която се сумират лихвите, считано от датата на недължимо платеното, върху сумите, които не са били върнати, в срок от осем години от датата на първоначалния административен или съдебен установителен акт, ако е в ход висящо съдебно производства пред национална юрисдикция, като 50 % от тези сума следва да се понесат от бюджета на държавата-членка и 50 % от общностния бюджет.

Правни основания и основни доводи

Правните основания и основните доводи са подобни на посочените по дело T-274/08 Италианка република/Комисия.


2008-C223-101


Untitled Page