Жалба, подадена на 30 юни 2008 г. - Klug/Европейска агенция по лекарствата - Дело F-59/08

Обн. C ОВ. бр.223 от 30 Август 2008г.

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Bettina Klug (Wiesbaden, Германия) (представител: S. Zickgraf, Rechtsanwalt)

Ответник: Европейска агенция по лекарствата

Предмет на производството

Отмяна на изготвения от ответника атестационен доклад за жалбоподателката за периода 31 декември 2004 г. до 31 декември 2006 г. и осъждане на ответника да заплати обезщетение за имуществени и неимуществени вреди


Искания на жалбоподателя

- да се установи, че изготвеният от ответника атестационен доклад за жалбоподателката за периода 31 декември 2004 г. до 31 декември 2006 г. е недействителен,

- да се установи, че непродължаването на трудовия договор на жалбоподателката е недействително,

- да се осъди ответникът да заплати на жалбоподателката обезщетение от 200 000 EUR,

- да се осъди ответникът да заплати на жалбоподателката обезщетение за неимуществени вреди от 35 000 EUR.


2008-C223-119


Untitled Page