Жалба, подадена на 25 юни 2008 г. - Z/Комисия - Дело F-60/08

Обн. C ОВ. бр.223 от 30 Август 2008г.

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Z (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi,

A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на производството

Отмяна на решението на Комисията да приложи към жалбоподателката, след становище на Комитета по инвалидност, предвидената в член 100 от УРДС условна клауза.


Искания на жалбоподателя

- да отмени решението на Комисията от 7 септември 2007 г. за определяне на условията за работа на жалбоподателката в качеството и на договорно нает служител със спомагателни функции, доколкото в него се предвижда прилагане на условната клауза, предвидена в член 100 от УРДС;

- да осъди Комисията на Европейските общности да заплати

съдебните разноски.


2008-C223-120


Untitled Page