Жалба, подадена на 24 юни 2008 г. от Christos Michail срещу решението на Първоинстанционния съд (първи състав), постановено на 16 април 2008 г. по дело T-486/04, Michail/Комисия - Дело C-268/08 P

Обн. C ОВ. бр.223 от 30 Август 2008г.

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Christos Michail (представител: адв. C. Meпdanis)

Друга страна в производството: Комисия на Европейските

Общности

Искания на жалбоподателя

- жалбата да се обяви за допустима и основателна;

- доколкото е необходимо, да се отмени решението на

Първоинстанционния съд, постановено на 16 април 2008 г. по дело T-486/04;

- да се произнесе по съдебните разноски в съответствие със закона.

Правни основания и основни доводи

Жалбоподателят изтъква три правни основания в подкрепа на своята жалба.

Със своето първо правно основание г-н Michail изтъква, че Първоинстанционният съд е допуснал грешка в тълкуването и прилагането на общностното право и не е изпълнил задължението си за мотивиране на съдебните решения, като в обжалваното съдебно решение е признал, че Комисията е допринесла за пораждане на чувството у жалбоподателя, че е той е жертва на психически тормоз по смисъла на член 12а от Правилника за длъжностните лица, но въпреки това е отхвърлил неговата жалба като неоснователна.

Със своето второ правно основание жалбоподателят упреква Първоинстанционния съд, че е изопачил фактите, подложени на неговата преценка, по-конкретно като ги е разгледал поотделно, а не в техния общ контекст, и че е допуснал редица грешки в правната квалификация на тези факти.

Със своето трето правно основание жалбоподателят на последно място критикува решението на Първоинстанционния съд да отхвърли като недопустими, поради липса на точност, многобройните доводи, изтъкнати от него в подкрепа на неговата жалба, изведени по-конкретно от нарушение на членове 21а, 22а и 22б от Правилника и на принципите на равно третиране и на пропорционалност. Като е разделил неговата жалба на отделни части, Първоинстанцонният съд всъщност е изопачил същността на нейния предмет и структура.


2008-C223-42


Untitled Page