Жалба, подадена на 7 юли 2008 г. от Leche Celta, SL срещу Решение на Първоинстанционния съд (трети състав), постановено на 23 април 2008 г. по дело T-35/07, Leche Celta/СХВП Дело C-300/08 P

Обн. C ОВ. бр.223 от 30 Август 2008г.

Език на производството: френски


Страни

Жалбоподател: Leche Celta, SL (представители: J. Calderon

Chavero, abogado, T. Villate Consonni, abogada)


Други страни в производството: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни), Celia SA


Искания на жалбоподателя

- Да се отмени Решение на трети състав на Първоинстан- ционния съд от 23 април 2008 г. по дело T-35/07, за да се приеме недвусмислено, че марките CELIA/CELTA са несъвместими,

- да се заплатят съдебните разноски.


Правни основания и основни доводи

Със своята жалба жалбоподателят оспорва по същество преценката на Първоинстанционния съд относно приликата между разглежданите марки. Според него всъщност приликата между тези две марки била такава, че съответните потребители не биха могли да установят разликата между тях, още повече че обозначаваните от тях стоки били идентични. Следователно Първоинстанционният съд допуснал редица грешки в преценката, като приел за слаба степента на словесна и концептуална прилика между конфликтните знаци.


2008-C223-57


Untitled Page