Жалба, подадена на 4 юни 2008 г. - Gosselin Word Wide Moving/Комисия - Дело T-208/08

Обн. C ОВ. бр.223 от 30 Август 2008г.

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: Gosselin Word Wide Moving NV (Deurne, Belgie) [представители: F. Wijckmans, advocaat, S. De Keer, avocate]

Ответник: Комисия на Европейските общности


Искания на жалбоподателя

- да се отмени Решение C(2008) 926 окончателен на Комисията от 11 март 2008 г. относно производство по член 81 EО (преписка COMP/38.543 - Услуги за международни премествания), съобщено на жалбоподателя на 25 март 2008 г., доколкото то се отнася до него,

- при условията на евентуалност, да се отмени член 1 от решението, доколкото той се отнася до жалбоподателя, доколкото с решението се установява извършването от жалбоподателя на продължавано нарушение от 31 януари 1992 г. до 18 септември 2002 г., и да се намали наложената с член 2 глоба за извършеното нарушение съобразно кориги-раната продължителност,

- при условията на евентуалност, да се отмени член 2, буква д) от решението, доколкото той се отнася до жалбоподателя, въз основа на второто и/или третото посочено правно осно- вание, а наложената с член 2 глоба, доколкото тя се отнася до жалбоподателя, съответно да се намали,

- да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

С първото правно основание жалбоподателят изтъква, че с решението се нарушавал член 81 EО. С първата част на правното основание той твърди, че Комисията не била доказала, че деянието, в което можел да бъде упрекнат жалбоподателят, следвало да се квалифицира като значително ограничение на конкуренцията по смисъла на член 81 EО. С втората част се изтъква, че Комисията не била доказала, че споразумението, в което жалбоподателят бил участвал, можело значително да засегне търговията между държавите-членки.

При условията на евентуалност, с второто правно основание се изтъква, че с решението се нарушавали член 23 от Регламент № 1/2003, член 15, параграф 2 от Регламент 17/62 и Насоките за определяне на глоби. Тези разпоредби били нарушени чрез определянето на сериозността на нарушението, установяване на продължителността на последното, установяване на стойността на продажбите които се вземат предвид при определяне на основния размер на глобата, и на последно място, чрез отказа да се приеме, че са налице смекчаващи обстоятелства по отношение на жалбоподателя с оглед на определяне на размера на глобата.

При условията на евентуалност, с третото правно основание си твърди, че бил нарушен принципът на равно третиране, по-специално, с определянето на сериозността на нарушението и на стойността на продажбите, които били взети предвид при определяне на размера на глобата.


2008-C223-78


Untitled Page