Жалба, подадена на 9 юни 2008 г. - Sanatur/СХВП - Sektkellerei Schloss Wachenheim (life light) - Дело T-222/08

Обн. C ОВ. бр.223 от 30 Август 2008г.

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: Sanatur GmbH (Singen, Германия) (представител: M. Wiume, адвокат)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Sektkellerei

Schloss Wachenheim AG (Трир, Германия)

Искания на жалбоподателя

- Да се отмени Решение № R 1257/2006-1 на Първи апелативен състав на СХВП от 6 март 2008 г.;

- да се измени обжалваното решение по такъв начин, че жалбата да бъде отхвърлена;

- да се осъди встъпилата страна да заплати съдебните разноски, включително относно производството по обжалване.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: жалбоподателят.

Марка на Общността, предмет на спора: словна марка "life light" за стоки от клас 32 (заявка № 3 192 481).

Притежател на марката или знака, на който е направено позоваване в подкрепа на възражението: Sektkellerei Schloss Wachenheim AG.

Марка или знак, на който е направено позоваване в подкрепа на възражението: германска фигуративна марка "LIGHT live" за стоки от клас 32 (марка № 302 00 216).

Решение на отделапо споровете: отхвърля възражението.

Решение на апелативния състав: отменя решението на отдела по споровете.

Изложени правни основания: нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/941 поради липсата на вероятност от объркване между конфликтните марки.


_________________________

1 Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146).


2008-C223-80


Untitled Page