Жалба, подадена на 12 юни 2008 г. - Iranian Tobacco/ СХВП - Булгартабак АД (Bahman) - Дело T-223/08

Обн. C ОВ. бр.223 от 30 Август 2008г.

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: Iranian Tobacco Company (Техеран, Иран) (представител: M. Beckenstrдter, Rechtsanwдltin]

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

Друга страна в производството пред апелативния състав: "Булгартабак-холдинг" АД (София, България)


Искания на жалбоподателя

- да се отмени Решението на Първи апелативен състав от 10 април 2008 г. по преписка № R 709/2007-1, съобщено на 15 април 2008 г.,

- да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски, които подлежат на възстановяване, включително тези по главното производство и тези на встъпилата страна,

- при условията на евентуалност, ако Решението от 10 април 2008 г. и от 7 март 2007 г. бъде отменено - 1415С - да се установи, че искането на встъпилата страна от 8 ноември 2005 г. е недопустимо.

Правни основания и основни доводи

Регистрирана марка на Общността, предмет на искане за отмяна: фигуративната марка "Bahman" за стоки от клас 34 (Марка на Общността № 427 336)

Притежател на марката на Общността: Жалбоподателят.

Страна, която иска обявяване на отмяната на марката на Общността: "Булгартабак-холдинг" АД

Решение на отдела по заличаването: Обявяване отмяната на посочената марка на Общността.

Решение на апелативния състав: Отхвърляне на жалбата на жалбоподателя.

Изложени правни основания: Предпоставки за допустимост относно искането на "Булгартабак-холдинг" АД, които е трябвало да бъдат разгледани служебно, не са били взети предвид, в разрез с общностното право, на Регламент (ЕО) № 40/94 1 и на други процесуални принципи.


_________________________

1 Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно марката на Общността (ОВ L 11, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146).


2008-C223-81


Untitled Page