Жалба, подадена на 13 юни 2008 г. - Mineralbrunnen Rhon-Sprudel Egon Schindel/СХВП - Schwarzbrou - (ALASKA - Дело T-225/08

Обн. C ОВ. бр.223 от 30 Август 2008г.

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: Mineralbrunnen Rhцn-Sprudel Egon Schindel GmbH (Ebersburg, Германия) (представител: P. Wadenbach, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар

(марки и дизайни)


Друга страна в производството пред апелативния състав:

Schwarzbrдu GmbH (Zusmarshausen, Германия)


Искания на жалбоподателя

- да се отмени решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) от 8 април 2008 г. (преписка № R 877/2004-4),

- да се заличи напълно марка на Общността № 505 552 "ALASKA" поради наличието на абсолютни основания за отказ на регистрация,

- да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски, - при условията на евентуалност, да се обяви недействителността на марка на Общността № 505 552 "ALASKA" поне по отношение на следните стоки "минерални и газирани води и други неалкохолни напитки от клас 32".


Правни основания и основни доводи

Регистрирана марка на Общността, предмет на искане за обявяване на недействителност: фигуративна марка на

Общността "ALASKA" за стоки от клас 32 (марка на Общността № 505 552)

Притежател на марката на Общността: Schwarzbrдu GmbH

Страна, която иска обявяване на недействителността на марката на Общността: жалбоподателят

Решение на отдела по заличаването: отхвърля искането за обявяване недействителността на въпросната марка

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата на жалбопадателя

Изложени правни основания: нарушение на член 7, параграф 1, букви б), в) и ж) от Регламент (ЕО) № 40/94 1.


_________________________

1 Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно марката на Общността (ОВ 1994 г., L 11, стp. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146).


2008-C223-82


Untitled Page