Жалба, подадена на 13 юни 2008 г. - Mineralbrunne Rhцn-Sprudel Egon Schindel/СХВП - Schwarzbrдu (Alaska) - Дело T-226/08

Обн. C ОВ. бр.223 от 30 Август 2008г.

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: Mineralbrunnen Rhцn-Sprudel Egon Schindel

GmbH (Ebersburg, Германия) (представител: P. Wadenbach,

Rechtsanwalt)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар

(марки и дизайни)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Schwarzbrдu GmbH (Zusmarshausen, Германия)

Искания на жалбоподателя

- да се отмени решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) от 8 април 2008 г. (преписка R 1124/2004-4),

- да се заличи изцяло марка на Общността № 505 503 "Alaska" поради наличието на абсолютни основания за отказ на регистрация,

- при условията на евентуалност по отношение на второто искане

- да се обяви за недействителна марка на Общността № 505 503 "Alaska"поне за следните стоки: "Минерални и газирани води и други безалкохолни напитки от клас 32".

Правни основания и основни доводи

Регистрирана марка на Общността, предмет на искане за обявяване на недействителност: Словна марка "Alaska" за стоки от клас 32 (марка на Общността № 505 503).

Притежател на марката на Общността: Schwarzbrдu GmbH.


Страна, която иска обявяване на недействителността на марката на Общността: Жалбоподателят.

Решение на отдела по заличаването: Частично уважаване на искането за обявяване на недействителността на посочената марка.

Решение на апелативния състав: Отмяна на обжалваното решение и отхвърляне на искането за обявяване на недействителността на посочената марка.

Изложени правни основания: Нарушение на член 7, параграф 1, букви б), в) и ж) от Регламент (ЕО) № 40/941.


_________________________

1 Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно марката на Общността (ОВ L 11, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146).


2008-C223-83


Untitled Page