Жалба, подадена на 17 юни 2008 г. - Asenbaum Fine Arts срещу СХВП WIENER WERKSTATTE - Дело T-230/08

Обн. C ОВ. бр.223 от 30 Август 2008г.

Език на производството: немски


Страни

Жалбоподател: Asenbaum Fine Arts Ltd (Лондон, Обединено кралство) (представител: P. Vogel, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар

(марки и дизайни)

Искания на жалбоподателя

- да се измени Решението на Четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар от 10 април 2008 г. (преписка № R1571/2006-4), като се уважи изцяло жалбата на жалбоподателя от 29 ноември 2006 г., а при условията на евентуалност, да се уважи жалбата за класове 6, 11 [с изключение на лампи (електрически), осветителни лампи, тавански лампи и лампиони], 14 (с изключение на бонбониери), 16, 20 и 21 (с изключение на бонбониери) и 34, при условията на евентуалност, да се отмени обжалваното решение и да се върне делото на Службата за хармонизация във вътрешния пазар за довършване на процедурата,

- да се осъди Службата за хармонизация във вътрешния пазар да заплати съдебните разноски, включително и направените такива в производството по обжалване.


Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: словната марка

"WIENER WERKSTATTE" за стоки от класове 6, 11, 14, 16, 20, 21 и 34 (Заявка № 4 133 501).

Решение на проверителя: Отхвърляне на заявката.

Решение на апелативния състав: Отхвърляне на жалбата.

Изложени правни основания: Нарушение на член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 40/941, тъй като заявената марка не е нито описателна, нито е лишена от отличителен характер.


_________________________

1 Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно марката на Общността (ОВ L 11, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146).


2008-C223-84


Untitled Page