Жалба, подадена на 17 юни 2008 г. - Asenbaum Fine Arts/СХВП (WIENER WERKSTATTE)-Дело T-231/08

Обн. C ОВ. бр.223 от 30 Август 2008г.

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Asenbaum Fine Arts Ltd (Лондон, Обединено кралство) (представител: P. Vogel, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар

(марки и дизайни)

Искания на жалбоподателя

- да се измени Решението на Четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар от 10 април 2008 г. (преписка № R1571/2006-4), като се уважи изцяло жалбата на жалбоподателя от 29 ноември 2006 г. при условията на евентуалност: да се отмени обжалваното решение и да се върне делото на Службата за хармонизация във вътрешния пазар за довършване на процедурата,

- да се осъди Службата за хармонизация във вътрешния пазар да заплати съдебните разноски, включително разноските пред апелативния състав.

Правни основания и основни доводи


Марка на Общността, предмет на спора: Словната марка "WIENER WERKSTATTE" за стоки от клас 14 (Заявка № 4 207 783).

Решение на проверителя: Отхвърляне на заявката.

Решение на апелативния състав: Отхвърляне на жалбата.

Изложени правни основания: Нарушение на член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 40/941, тъй като заявената марка не е нито описателна, нито е лишена от отличителен характер.


_________________________

1 Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно марката на Общността (ОВ 1994, L 11, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146).


2008-C223-85


Untitled Page