Жалба, подадена на 16 юни 2008 г. - MPDV Mikrolab срещу СХВП ROI ANALYZER - Дело T-233/08

Обн. C ОВ. бр.223 от 30 Август 2008г.

Език на производството: немски


Страни

Жалбоподател: MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor (Mosbach, Германия) (представител: W. Gopfert, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

Искания на жалбоподателя

- да се отмени решението на четвърти апелативен състав от 15 април 2008 г. по преписка R 1525/2006-4,

- да се осъди ответникът да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: Словна марка "ROI ANALYZER" за стоки и услуги от класове 9, 35 и 42 (заявка № 4 866 042).

Решение на проверителя: Частичен отказ за регистрация.

Решение на апелативния състав: Отхвърля жалбата.

Изложени правни основания: Нарушение на член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 40/941, тъй като на заяве- ната марка не липсва отличителен характер и по отношение на нея не съществува необходимост от запазване на възможността за свободно ползване.


_________________________

1 Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно марката на Общността (ОВ L 11, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146)


2008-C223-86


Untitled Page