Жалба, подадена на 16 юни 2008 г. - HPA/Комисия - Дело T-236/08

Обн. C ОВ. бр.223 от 30 Август 2008г.

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: Hoofdproductschap Akkerbouw (Хага, Нидерландия) (представител: R. J. M. van den Tweel)

Ответник: Комисия на Европейските общности


Искания на жалбоподателя

- Да се обяви за несъществуващо или при условията на евентуалност да се отмени Решение С(2006)7093/6 на Комисията от 19 декември 2006 година относно събирането на Вземане № 3240206544 от членовете на Eвропейското обединение по икономически интереси (ЕОИИ) Euroterroirs като солидарни длъжници в рамките на проект № 93.ЕU.06.002 относно проучване за изготвяне на списък на европейското наследство в областта на типичните и регионални селскостопански и хранителни продукти (сертифицирани местни и регионални продукти), доколкото това решение посочва Hoofdproductschap Akkerbouw като солидарен длъжник за връщането на цялата сума на горепосоченото вземане,

- да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.


Правни основания и основни доводи

Жалбоподателят оспорва събирането на вземане от Euroterroirs, установено с решение на Комисията от 14 август 2000 г. Доколкото посочва жалбоподателя като солидарен длъжник за връщането на цялата сума на вземането, обжалваното решение трябвало да се обяви за несъществуващо, защото е опорочено от изключително тежки и явни грешки. Поради това и след изтичане на сроковете за обжалване можело да се установи, че решението няма никакво правно действие.

На първо място според жалбоподателя е налице нарушение на Регламент № 2137/851, тъй като той никога не е бил член на Eвропейското обединение по икономически интереси (ЕОИИ) Euroterroirs, така че неговата отговорност не можела да се обоснове с членство в ЕОИИ.

На следващо място било нарушено правото му на участие в производството. Комисията не му била дала възможност да представи становище преди приемането на обжалваното решение и го уведомила за вземането, установено с решение от 14 август 2000 г., едва чрез изпращането на обжалваното решение. На трето място било налице нарушение на принципа на пропорционалността. Комисията била обявила жалбоподателя за солидарен длъжник шест години след установяване на задължението, без първо да вземе подходящи мерки срещу самото Euroterroirs, срещу учредителя на Euroterroirs, който едновременно е и негов управител, срещу Conseil national des Arts Culinaires (CNAC) във Франция или срещу държавата-членка Франция. Освен това в рамките на проекта на Euroterroirs през 1994/1995 г. нидерландският експерт, участвал в някои дейности по изготвянето на списъка, бил получил възнаграждение от 13 055 EUR.

На последно място, вземането било погасено по давност, тъй като

Комисията била изпратила въпросното дебитно известие на Euroterroirs на 28 септември 2000 г., без след това да уведоми жалбоподателя навреме с какви действия се спира давността.


_________________________

1 Регламент (ЕИО) № 2137/85 на Съвета от 25 юли 1985 г. относно Eвропейското обединение по икономически интереси (ЕОИИ) (ОВ L 199, стр. 1; Специално издание на български език, глава 17, том 1, стр. 83).


2008-C223-87


Untitled Page