Жалба, подадена на 23 юни 2008 г. - Konsum Nord срещу Комисия - Дело T-244/08

Обн. C ОВ. бр.223 от 30 Август 2008г.

Език на производството: шведски

Страни

Жалбоподател: Konsum Nord ekonomisk fцrening (Umeе, Швеция) (представител: U. Цberg, advokat)

Ответник: Комисия на Европейските общности


Искания на жалбоподателя

- да се отмени в неговата цялост Решение C(2008) 311 окончателен на Комисията от 30 януари 2008 г. относно държавната помощ, предоставена от Швеция на Konsum Jдmtland ekonomisk fцrening,

- да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.


Правни основания и основни доводи

С Решение от 30 януари 2008 година относно държавна помощ № C 35/2006 (предишен NN 37/2006), предоставена от Швеция на Konsum Jдmtland, което се е сляло с жалбоподателя през 2006 г., Комисията установява, че продажбата от общината на Еre на части от незастроен парцел земя на цена от 2 милиона SEK вместо 6.6 милиона SEK, която е предложена от конкурента на Konsum Jдmtland - Lidl, представлява държавна помощ, която противоречи на член 87 EО.

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят посочва, че при правното квалифициране на спорната продажба като държавна помощ Комисията е извършила поредица неправилни преценки, доколкото:

- Комисията установила неправилно, че продажбата не е на пазарни цени и така представлявала икономическа полза за Konsum Jдmtland,

- Комисията не отчела факта, че продажбата е била част от поредица сделки със земя, осъществени между различни страни, целта на които била реализирането на подробен градоустройствен план на Еre,

- Комисията приела неправилно, че оправеното от конкурента Lidl предложение не било придружено от условия и било обвързващо и надеждно, и

- Комисията приложила погрешно принципа за частния инвеститор в пазарната икономика.

По-нататък жалбоподателят посочва, че Комисията не спазила собствените си насоки в Известието относно елементите на държавна помощ при продажбите на земя и сгради от публичните органи1 и не изпълнила задължението си за разследване, тъй като не проверила всички фактически обстоятелства.

Накрая жалбоподателят поддържа, че твърдяната държавна помощ нито нарушава конкуренцията, нито засяга търговията между държавите-членки.


_________________________

1 OВ 1997 C 209, стp. 3.


2008-C223-89


Untitled Page