Жалба, подадена на 20 юни 2008 г. - Iranian Tobacco срещу СХВП - Булгартабак АД (TIR 20 FILTER CIGARETTES) - Дело T-245/08

Обн. C ОВ. бр.223 от 30 Август 2008г.

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: Iranian Tobacco Company (Teхeрaн, Ирaн)

(представител: M. Beckenstrдter, Rechtsanwдltin)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

Друга страна в производството пред апелативния състав: AД Булгартабак Холдинг (София, България)

Искания на жалбоподателя

- Да се отмени решението на първи апелативен състав от 11 април 2008 г. - R 708/2007-1, съобщено но 21 април 2008 г.

- да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски, които подлежат на възстановяване, включително тези по главното производство и тези на встъпилата страна,

- при условията на евентуалност, ако решението от 11 април 2008 г. и това от 7 март 2007 г. - 1414C - бъдат отменени, да се установи, че искането на встъпилата страна от 8 ноември 2005 г. е недопустимо.

Правни основания и основни доводи

Регистрирана марка на Общността, предмет на искане за обявяване на недействителност: фигуративната марка "TIR 20 FILTER CIGARETTES" за стоки от клас 34 (Марка на Общоността № 400 804).

Притежател на марката на Общността: Жалбоподателят Страна, която иска обявяване на отмяната на марката на Общността: AД Булгартабак Холдинг.

Решение на отдела по заличаването: Обявяване отмяната на посочената марка на Общността.

Решение на апелативния състав: Отхвърляне на жалбата на жалбоподателя.

Изложени правни основания: Предпоставки за допустимост относно искането на "Булгартабак-холдинг" АД, които е трябвало да бъдат разгледани служебно, не са били взети предвид, в разрез с общностното право, на Регламент (ЕО) № 40/941 и на други процесуални принципи.


_________________________

1 Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно марката на Общността (ОВ L 11, стр. 11; Специално издание на български език, глава 17, том 1, стр. 146).


2008-C223-90


Untitled Page