Жалба, подадена на 23 юни 2008 г. от Frantisek Doktor срещу Решение, постановено на 16 април 2008 г. от Съда на публичната служба по дело F-73/07, Doktor/Съвет - Дело T-248/08 P

Обн. C ОВ. бр.223 от 30 Август 2008г.

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Frantisek Doktor (Братислава, Словакия)

(представители: S. Rodrigues и C. Bernard-Glanz, avocats)

Друга страна в производството: Съвет на Европейския съюз


Искания на жалбоподателя

- Да се отмени съдебното решение, постановено на 16 април 2008 г. от Съда на публичната служба на Европейския съюз по дело F 73/07;

- да се уважат направените от жалбоподателя в първоинстанционното производство искания за отмяна и за обезщетение;

- да се осъди ответника в първоинстанционното производство да заплати всички съдебни разноски, свързани с жалбата за отмяна и с жалбата срещу първоинстанционното решение.


Правни основания и основни доводи

С настоящата жалба жалбоподателят иска отмяна на Решение на Съда на публичната служба (СПС) от 16 април 2008 г., поста- новено по дело Doktor/Съвет, F-73/07 за отхвърляне на жалбата, с която жалбоподателят иска, от една страна, отмяна на решението на Съвета относно уволнение на жалбоподателя в края на периода на неговия срок за изпитване и, от друга страна, искане за обезщетение за поправяне на вредите с професионален, материален и нематериален характер, които твърди, че е понесъл. В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква, че СПС е: i) изопачил някои доказателства, по-специално като е основал много от изводите си върху неточна материална преценка на представените пред него материали по делото; ii) нарушил правото на защита на жалбоподателя, като не е взел предвид или като не е отговорил на много изложени пред него въпроси или доводи; и iii) допуснал две грешки при прилагане на правото във връзка с осъщественото от него тълкуване на общностното право относно правото на жалбоподателя да премине периода на изпитване при нормални условия и относно възможността в писмената фаза на производството пред общностните съдилища администрацията да допълни мотивите на засягащ интересите акт


2008-C223-90


Untitled Page