Жалба, подадена на 26 юни 2008 г. - Vion/СХВП PASSION FOR BETTER FOOD - Дело T-251/08

Обн. C ОВ. бр.223 от 30 Август 2008г.

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Vion NV (Best, Нидерландия) (представител: A. Klinger, адвокат)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар

(марки и дизайни)


Искания на жалбоподателя

- Да се отмени решението на Четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) от 25 април 2008 г. (преписка R 562/2007-4);

- да се осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: словна марка "PASSION FOR BETTER FOOD" за стоки от класове 5, 29 и 30 (заявка № 5 039 946).

Решение на проверителя: отхвърля заявката.

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата.

Изложени правни основания: нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/941, тъй като заявената марка разкрива достатъчен отличителен характер.


_________________________

1 Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146).


2008-C223-92


Untitled Page