Жалба, подадена на 30 юни 2008 г. - Biotronik/СХВП - Дело T-257/08

Обн. C ОВ. бр.223 от 30 Август 2008г.

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Biotronik MeЯ- und Therapiegerдte GmbH

(Берлин, Германия) (представители: U. Sander и R. Bцhm, Rechtsanwдlte)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар

(марки и дизайни)


Искания на жалбоподателя

- да се отмени Решение № R 466/2007-4 на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) от 24 април 2008 г.,

- да се осъди ответникът да заплати разноските.


Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: Словна марка "BioMonitor" за стоки и услуги от класове 9, 10 и 38, като впоследствие обхватът на стоките е ограничен до стоки от клас 10 (заявка № 4 556 023).

Решение на проверителя: Отказва регистрацията.

Решение на апелативния състав: Отхвърля жалбата.

Изложени правни основания: Нарушение на член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 40/941, тъй като на заявената марка не липса отличителен характер, нито става дума за означение с описателен характер.


_________________________

1 Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно марката на Общността (ОВ L 11, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146).


2008-C223-94


Untitled Page