Жалба, подадена на 30 юни 2008 г. - Rath/СХВП - Portela & Ca. (DIACOR) - Дело T-258/08

Обн. C ОВ. бр.223 от 30 Август 2008г.

Език, на който е подадена жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Matthias Rath (Кейп Таун, Южна Африка)

(представители: U. Vogt, C. Kleiner и S. Ziegler, lawyers)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар

(марки и дизайни)

Друга страна в производството пред апелативния състав:

Portela & Ca., SA (Mamede do Coronado, Португалия)


Искания на жалбоподателя

- да се отмени решението на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) от 30 април 2008 г. по преписка R 1630/2006-2 и

- да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски и, ако случаят е такъв, другата страна в производството пред апелативния състав.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: жалбоподателят

Марка на Общността, предмет на спора: словната марка "DIACOR" за стоки и услуги от класове 5, 16 и 41

Притежател на марката или знака, на който е направено позоваване в процедурата по възражението: другата страна в производството пред апелативния състав

Марка или знак, на който е направено позоваване в подкрепа на възражението: Португалската регистрация № 137 311 на марка "DIACOL" за стоки от клас 79, в съответствие с действащата към момента на регистрация национална класификация на стоки

Решение на отдела по споровете: уважава възражението за всички спорни стоки от клас 5

Решение на апелативния състав: оставя жалбата без уважение

Изложени правни основания: (i) нарушение на член 22, параграф 6 от Регламент № 2868/951 на Комисията, тъй като няколко документа, представени от другата страна в производството пред апелативния състав, не са били на английски език и на жалбоподателя не е предоставен превод, за да прецени съдържанието на доказателството за използване; (ii) нарушение на член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94 на Съвета, тъй като апелативният състав неправилно приел, че другата страна в производството пред него е представила достатъчно доказателства, за да докаже използването на по-ранната марка в Португалия за всички стоки, за които е била регистрирана, и (iii) нарушение на член 8, параграф 1 от Регламент № 40/94 на Съвета, тъй като между конфликтните марки няма нито зрителна, нито фонетична или идейна прилика, така че да се създава вероятност от объркване.


_________________________

1 Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията от 13 декември 1995 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността (ОВ 1995 г., L 303, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 189).


2008-C223-95


Untitled Page