Жалба, подадена на 3 юли 2008 г. - Indo Internacional срещу СХВП - Visual (VISUAL MAP) - Дело T-260/08

Обн. C ОВ. бр.223 от 30 Август 2008г.

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Indo Internacional, SA (Sant Cugat del Valles,

Испания) (представители: X. Fаbrega Sabatй и M. Curell Aguilа,

lawyers)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар

(марки и дизайни)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Visual SA (Saint Apollinaire, Франция)


Искания на жалбоподателя

- да се отмени Решение на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) от 15 април 2008 г. по преписка R 700/2007-1; и

- да се осъди ответника да заплати съдебните разноски.


Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: Жалбоподателят

Марка на Общността, предмет на спора: Словна марка "VISUAL MAP" за услуги по клас 44 - заявка № 393 2936 Притежател на марката или знака, на който е направено позоваване в процедурата по възражението: Другата страна в процедурата пред апелативния състав


Марка или знак, на който е направено позоваване: Френска регистрация на марка № 043 303 854 за словна марка "VISUAL" за услуги по клас 44

Решение на отдела по споровете: Отхвърляне на цялото заявление за регистрация на марка на Общността Решение на апелативния състав:

Отхвърляне на жалбата Изложени правни основания: Нарушение на член 8, параграф 1 от Регламент № 40/94 на Съвета, доколкото не съществува вероятност от объркване на конфликтните марки.


2008-C223-96


Untitled Page