Жалба, подадена на 8 юли 2008 г. – Canon Communications/СХВП - Messe Dusseldorf (MEDTEC)- Дело T-262/08

Обн. C ОВ. бр.223 от 30 Август 2008г.

Език на жалбата: английски


Страни

Жалбоподател: Canon Communications LLC (Los Angеles, Съединени щати) (представител: M. Mak, lawyer)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Messe

Dusseldorf GmbH (Dusseldorf, Германия)

Искания на жалбоподателя

- да се отмени решението на Първи апелативен състав на Служ- бата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) от 30 април 2008 година по преписка № R 817/2005-1; и

- да се осъдят СХВП и другата страна в производството пред апелативния състав да заплатят съдебните разноски.


Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: Canon Communications LLC

Марка на Общността, предмет на спора: Словна марка "MEDTEC" за стоки и услуги от класове 16, 35 и 41

Притежател на марката или знака, на който е направено позоваване в процедурата по възражението: Другата страна в произ- водството пред апелативния състав

Марка или знак, на който е направено позоваване в подкрепа на възражението: Германска словна марка № 39 975 563 "Metec" за стоки и услуги от класове 16, 35 и 41; международна словна марка № 752 637 "Metec" за стоки и услуги от класове 16, 35 и 41

Решение на отдела по споровете: Уважава възражението по отношение на всички стоки и услуги

Решение на апелативния състав: Отхвърля жалбата

Изложени правни основания: Решението на апелативния състав трябва да бъде отменено на основание, че съществува голяма вероятност посочените във възражението национални марки да са нищожни; на допълнително основание, поради нарушение на член 8, параграф 1 от Регламент на Съвета № 40/94, тъй като не съществува никаква прилика между съответните услуги и следователно няма никаква опасност от объркване между конфликтните марки, или, алтернативно, тъй като съответните услуги не са сходни в достатъчна степен, за да позволят да се направи извода, че съществува опасност от объркване. Алтернативно следва да се посочи, че апелативният състав е допуснал грешка, като не е отчел обстоятелството, че съответните потребители са високоспециализирани и следователно няма да допуснат объркване между марките. И накрая, като допъл- нително правно основание следва да се изтъкне, че апелативният състав е допуснал грешка, като не е отчел обстоятелството, че другата страна в производството пред апелативния състав е толерирала използването от жалбоподателя на въпросната общностна марка в продължение на повече от пет години.


2008-C223-97


Untitled Page