Жалба, подадена на 7 юли 2008 г. - Becker Flugfunkwerk/СХВП - Harman Becker Automotive Systems (BECKER AVIONIC SYSTEMS) - Дело T-263/08

Обн. C ОВ. бр.223 от 30 Август 2008г.

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Becker Flugfunkwerk GmbH (Rheinmьnster,

Германия) (представител: O. Griebenow, lawyer)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар

(марки и дизайни)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Harman Becker Automotive Systems GmbH (Karlsbad, Германия)


Искания на жалбоподателя

- Да се отмени Решение на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) от 10 април 2008 г. по преписка R 398/2007-1; и

- Да се отхвърли възражение № B 484 503 срещу заявка за регистрация на марка на Общността № 1 829 563.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: Жалбоподателят

Марка на Общността, предмет на спора: Фигуративната марка "BECKER AVIONIC SYSTEMS" за стоки от клас 9, заявка за регистрация № 1 829 563

Притежател на марката или знака, на който е направено позоваване в процедурата по възражението: Другата страна в производството пред апелативния състав

Марка или знак, на който е направено позоваване в подкрепа на възражението: Регистрация в Обединеното кралство № 1 258 929 на словната марка "BECKER" за стоки от клас 9; регистрация в Германия № 1 039 843 на фигуративната марка "BECKER" за стоки от клас 9; регистрация в Германия № 1 016 927 на фигуративната марка"BECKER" за стоки от клас 37; регистрация във Финландия № 116 880 на словната марка "BECKER" за стоки от клас 9; регистрация в Гърция № 82339 на словната марка "BECKER" за стоки от клас 9; международна регистрация № 473 178 на словната марка "BECKER" за стоки от клас 9

Решение на отдела по споровете: Уважава възражението по отношение на всички спорни стоки

Решение на апелативния състав: Отхвърля жалбата

Изложени правни основания: Нарушение на член 8, параграф 1 от Регламент № 40/94, тъй като липсва вероятност от объркване между конфликтвните марки


2008-C223-98


Untitled Page